Lika villkor på LIME

Lika villkor

För att LIME ska vara en inkluderande och inspirerande studie- och arbetsplats krävs ett aktivt arbete mot diskriminering och trakasserier. Det räcker inte med att vi anser att alla bör få samma rättigheter och möjligheter, vi måste också arbeta kontinuerligt och systematiskt för att åstadkomma detta. Att verka för lika villkor innebär att arbeta med kunskap, normer, attityder, värderingar och beteenden. Med utgångspunkt i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) strävar vi efter lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Lagen gäller institutionen både som arbetsplats och utbildningsanordnare och inkluderar all personal (teknisk, administrativ, forskare etc) samt alla studenter som läser kurser vid LIME.

Diskrimineringslagen kräver aktivt främjande åtgärder och föreskriver att arbetet ska vara målinriktat. Dessutom ingår ett förbud mot trakasserier och en skyldighet för institutionen att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. Lika villkor finns även reglerat i Högskoleförordningen kap 4, Högskolelagen 1 kap 5 § och i Föräldraledighetslagen 16 §. Därtill kommer Arbetsmiljölagens skrivning om förbud mot kränkande särbehandling. Relevant är också Hälso- och sjukvårdlagens portalmening om vård på lika villkor.

På KI finns en central handlingsplan för lika villkor, LIME har också en lokal handlingsplan (som är under uppdatering, 2017).

Läs mer om arbetet för lika villkor vid Karolinska Institutet.

Equal rights and opportunities

In order for LIME to be an inclusive and inspiring environment it is necessary to work actively against discrimination and harassment. It is not enough that we believe that everyone should have the same rights and opportunities, we must also work continuously and systematically towards achieving this goal. Promoting equal rights and opportunities involves working with knowledge, norms, attitudes, values and behaviour.

Based on the Discrimination Act (SFS 2008:567) we strive towards equal rights and opportunities regardless of sex, sexual orientation, gender identity or expression, ethnicity, religion or other beliefs, disability or age. The law applies to both the institution as a workplace and as provider of education. Consequently this includes all personnel (technical, administrative, researchers, etc.) and all students attending courses at LIME.

The Discrimination Act requires active measures to promote equal rights and opportunities and stipulates that all efforts should be goal-oriented. The act also includes a prohibition against harassment and a responsibility on behalf of the department to investigate and take measures against harassment.

Equal rights and opportunities are also regulated by the Higher Education Ordinance chapter 4, the Higher Education Act Chapter 1 § 5 and the Parental Leave Act § 16. In addition, the Work Environment Act which prohibits victimization. Other relevant legislation includes the Health and Medical Services Act (1982:763) that stipulates the right to health care on equal terms.

Karolinska Institutet has an action plan for promoting equal rights and opportunities. LIME also have a local action plan (to be updated 2017).

Våra ombud för likavillkorsfrågor

Kontakta Sokratis eller Marie i frågor som rör lika villkor: 

Systemutvecklare

Sokratis Nifakos

Telefon: 073-712 14 75
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: sokratis.nifakos@ki.se

Forskningsassistent

Marie Dahlberg

Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: marie.dahlberg@ki.se