Lika villkor

This page in English

Enligt Strategi 2018 ska Karolinska Institutets verksamhet präglas av bland annat delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre. För att uppnå det arbetar vi aktivt med likavillkorsfrågor i alla delar av verksamheten. Vi främjar lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och medarbetare samt motverkar diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Ett förhållningssätt och ett klimat som lyfter fram lika villkor som bärande värde har betydelse i Karolinska Institutets strävan om att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet, att ha en dynamisk samverkan med det omgivande samhället liksom att säkra kompetensförsörjningen genom att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.