Licentiatseminarium

This page in English

Licentiatavhandlingen skall försvaras offentligt vid ett seminarium på institutionen.

Huvudhandledaren öppnar licentiatseminariet och presenterar respondent, avhandling och betygsnämndens ledamöter. Respondenten skall sedan presentera sin avhandling (inklusive bakgrund, använda metoder, resultat och slutsatser). Efter seminariet ställer betygsnämnden frågor. Även övriga åhörare skall ges tillfälle att ställa frågor.

I det fall studenten avser att fortsätta sitt forskningsarbete mot doktorsavhandling bör särskild vikt fästas vid diskussion kring frågor såsom projektets bärkraftighet, planerad fortsättning, alternativa metoder m.m.

Akten får under inga omständigheter avslutas förrän samtliga närvarande har beretts tillfälle att ställa frågor till respondenten. Om akten blir långvarig kan handledaren avbryta för paus.

Betygsnämndens beslut

Efter disputationen samlas betygsnämnden för att besluta om licentianden ska godkännas eller underkännas. Majoritetsbeslut gäller. Under mötets första del ska huvudhandledare närvara. Då kan respondentens prestationer diskuteras med betygsnämnden. Under mötets andra del får endast betygsnämndens ledamöter närvara. Då fastställs betyg och eventuell skriftlig motivering varefter protokollet fylls i och undertecknas. Protokollet lämnas sedan av huvudhandledaren till institutionens administratör.

Protokoll

Huvudhandledaren ansvarar för att protokoll medtas till seminariet och undertecknas av samtliga ledamöter. Därefter lämnas protokollet till institutionens Ladok-administratör som i sin tur skickar protokollet till disputationskommitténs handläggare.

Kontakt

Frågor om disputationsprocessen

Disputationskommittén

E-post: disputation@ki.se

Handläggare

Sofie Petersson

Telefon: 08-524 865 52
Enhet: Studieadministrativa enheten
E-post: sofie.petersson@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Gunilla Hovén Malinowski

Telefon: 08-524 860 22
E-post: Gunilla.Hoven-Malinowski@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Catherine Bollö

Telefon: 08-524 863 62
E-post: catherine.bollo@ki.se

Forskarutbildning