Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom utbildning på forskarnivå

This page in English

En doktorsexamen från Karolinska Institutet (KI) ska vara en nationellt och internationellt erkänd kvalitetsstämpel.

En forskarutbildning av hög kvalitet

En forskarutbildning av hög kvalitet innebär att avhandlingar av hög vetenskaplig kvalitet produceras men också att anställningsbara, kompetenta och självständiga doktorer utexamineras. För att uppnå detta krävs, förutom att forskningen vid universitetet är av hög kvalitet, att forskarutbildningsmiljön är präglad av ett gott ledarskap med fokus på doktorandens utveckling till självständig forskare.

Principer för kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå på KI

Eftersom varje forskarutbildning är unik ligger fokus i KI:s kvalitetsarbete på ramverket och förutsättningar. Vi arbetar utifrån övertygelsen att om de definierade förutsättningarna, se nedan, finns på plats blir processen därigenom effektiv och fruktsam och att resultat uppnås. Kvalitetssäkring för den enskilda doktorandens utbildning innebär alltså att se till att samtliga förutsättningar finns på plats.

Vid sidan av arbetet med ramverket finns vid KI även processer och verktyg till hjälp för kvalitetssäkring på individuell nivå, se längre ned.

KI har identifierat följande förutsättningar för en forskarutbildnings av hög kvalitet:
  1. Lyckad rekrytering av doktorand
  2. Forskningsprojekt av hög kvalitet
  3. Kompetent handledning
  4. Kreativ miljö
  5. Kurser av hög kvalitet
  6. Bra och lika villkor

1. Rekrytering av doktorand

Mål: Att alla doktorander rekryteras utifrån kompetens, motivation och personliga förutsättningar att klara av och bidra till en forskarutbildning av hög kvalitet.

Om KI:s arbete för kvalitetssäkring av rekrytering och antagning:          

Regler för utbildning på forskarnivå, kapitel 2

Rekrytering av doktorand

Antagningsprocessen

2. Forskningsprojekt

Mål: Att forskningsprojektet är av hög kvalitet och lämpligt som doktorandprojekt.

Det vetenskapliga projektet beskrivs i den individuella studieplanen. Projektet är unikt för varje doktorand och är avgränsat för en fyraårig (eller tvåårig) forskarutbildning.

Forskningsprojektet bedöms vid inrättande av en doktorandplats samt vid fastställande av den individuella studieplanen. Då fakultetsmedel används vid finansiering av ett doktorandprojekt görs omfattande bedömningar av forskningsprojektets kvalitet och lämplighet.

Progressen i forskningsprojektet bedöms vid årliga uppföljningar, vid halvtidskontroll och vid förhandsgranskning inför disputation.

Om KI:s arbete för kvalitetssäkring av forskningsprojekt: 

Regler för utbildning på forskarnivå, kapitel 2, 5, 7 och 8.4

Doktorandfinansiering med fakultetsmedel

Halvtidskontroll

Individuella studieplanen

3. Handledning

Mål: Att det finns god handledning; dvs. att det finns en handledarkonstellation med stark och kompletterande kompetens som har tid, resurser och möjligheter att ge god handledning. 

Handledningens kvalitet bedöms vid inrättande av doktorandplats. För att få bli huvudhandledare för en doktorand på KI krävs att institutionen ger grönt ljus, dvs. bedömer personens möjlighet och förmåga att ge god handledning. Dessutom krävs genomgången grundkurs i forskarhandledning och en webbkurs om KI:s regler för utbildning på forskarnivå.  

Om KI:s arbete för kvalitetssäkring av handledning:

Regler för utbildning på forskarnivå, kapitel 6

Forskarhandledarutbildning

Grönt ljus

4. Kreativ miljö

Mål: Att doktoranden finns i en kreativ miljö med många möjligheter till lärande och reflektion samt befinner sig i ett nätverk av andra forskare med möjlighet till såväl lokala som internationella utbyten.

Det räcker inte med forskning av hög kvalitet och god handledning för att en doktorand ska få en utbildning av högsta klass och uppnå examensmålen, utan det krävs även en miljö som i övrigt är stimulerande och gynnsam för doktorandens lärande och utveckling.

Om KI:s arbete för kvalitetssäkring av miljön:

Regler för utbildning på forskarnivå, kapitel 2.2 och 2.6 (särskilt 2.6.3: Frågeställningar vid bedömning av forskarutbildningsmiljön)

Aktiviteter för utbyte och kreativitet inom forskarutbildning

Antagningsprocessen

5. Kurser

Mål: Att det finns relevanta kurser av hög kvalitet som bidrar till att doktoranden uppnår målen och får de hjälpmedel och kunskaper som krävs för att driva ett forskningsprojekt

Om KI:s arbete för kvalitetssäkring av kurser:

Regler för utbildning på forskarnivå, kapitel 3

Anordna forskarutbildningskurser och aktiviteter

Kursvärdering och kursanalys av forskarutbildningskurser

Kvalitet i forskarutbildningskurser

6. Bra och lika villkor

Mål: Att alla doktorander har villkor, dvs. en bra arbetsmiljö och skäliga levnadsnivåer, samt att lika villkor gäller oavsett bakgrund, kön, etnicitet mm.

Om KI:s arbete för bra och lika villkor:

Regler för utbildning på forskarnivå, kapitel 8

Anställning och stipendier

Lika villkor

Stöd till doktorander

Styrning och uppföljning av kvalitetsarbete

Styrelsen för forskarutbildning har det övergripande ansvaret för att utvärdera och kvalitetssäkra utbildningen på forskarnivå.

Styrning sker med hjälp av riktlinjer och regelverk, organisering, delegering samt genom styrning av resurser. Som grund för beslutsfattande använder styrelsen resultat från olika uppföljningar och utvärderingar.

(Obs, efter 1 januari 2019 införs en ny ledningsorganisation på KI och Styrelsen för forskarutbildning upphör)

Information om styrning och uppföljning av KI:s forskarutbildning:

Utvärdering av forskarutbildning

Styrelsen för forskarutbildning

Regler

Studierektorsuppdrag

Progress och uppföljning av enskild doktorand

KI:s övergripande kvalitetsarbete för forskarutbildning fokuserar på ramverk och att kvalitetssäkra förutsättningar. Målet med det arbetet är att de enskilda doktoranderna ska få en forskarutbildning av hög klass. Doktorandens individuella utveckling från nyantagen doktorand till färdig doktor är till sin natur dynamisk och varierar stort mellan olika individer. Det är därför viktigt att doktoranderna följs upp regelbundet, både som hjälp och stöd för handledning och progress men också för att lärosätet ska få en inblick i varje doktorands utbildning och därmed ha möjlighet att vid behov intervenera.

Vid KI följs den enskilda doktorandens progress och måluppfyllnad upp på följande sätt:   

  • Efter 1 år: Doktorand och handledare följer tillsammans upp och reviderar den individuella studieplanen, vilken sedan fastställs av institutionens studierektor. I samband med detta erbjuds alla doktorander ett möte med studierektorn med syfte att etablera en kontakt och att tidigt fånga upp eventuell problematik.
  • Efter 2 år: En halvtidskontroll genomförs där en ojävig nämnd bedömer doktorandens progress och projektets genomförbarhet. Alternativt genomförs ett licentiatseminarium.
  • Efter 3 år: Doktorand och handledare följer tillsammans upp och reviderar den individuella studieplanen, vilken sedan fastställs av institutionens studierektor.
  • Efter 4 år: Examination genom offentligt försvar av avhandlingen. Förutom betygsnämndens bedömning, säkerställs måluppfyllnad genom doktorandens reflektion över sitt lärande och genom handledarens intygande.

Information om KI:s arbete med kvalitetssäkring på individuell nivå:

Regler för utbildning på forskarnivå, kapitel 5 och 7

Halvtidskontroll

Kvalitetssäkring av examination och avhandling

Individuella studieplaner

Säkerställande av måluppfyllnad

Praktisk information rörande disputation och licentiatexamen

Relaterat

KI:s övergripande kvalitetssystem

Forskarutbildning