Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom utbildning på forskarnivå

This page in English

En doktorsexamen från Karolinska Institutet (KI) ska vara en nationellt och internationellt erkänd kvalitetsstämpel.

En forskarutbildning av hög kvalitet

En forskarutbildning av hög kvalitet innebär att avhandlingar av hög vetenskaplig kvalitet produceras men också att anställningsbara, kompetenta och självständiga doktorer utexamineras. För att uppnå detta krävs, förutom att forskningen vid universitetet är av hög kvalitet, att forskarutbildningsmiljön är präglad av ett gott ledarskap med fokus på doktorandens utveckling till självständig forskare.

Kvalitet i rekrytering och antagning

Kvalitet i rekrytering

För att säkerställa en hög kvalitet och samstämmighet i bedömningen av behörighet till forskarutbildningen görs bedömningen av Universitetsförvaltningen.

Säkerställande vid antagningen av att förutsättningar finns för en god forskarutbildning

Kvalitet under forskarutbildningen

Kvalitet i forskarutbildningsmiljön

Kvalitet i forskarutbildningskurser

Kvalitet i forskarhandledning

Uppföljning av progressen i forskarutbildningen

Stöd till doktorander

Kvalitet i examination och avhandling

Kvalitet i examination och avhandling

Plagiatgranskning av avhandlingar

Utvärdering

Utvärdering av forskarutbildning

Ansvar för kvalitet i forskarutbildningen

Styrelsen för forskarutbildning har det övergripande ansvaret för att utvärdera och kvalitetssäkra utbildningen på forskarnivå vilket sker med hjälp av riktlinjer och regelverk, samt genom att bedriva uppföljning och utvärdering av pågående verksamhet. Prefekter, studierektorer och administratörer för forskarutbildning, ansvariga för forskarutbildningsprogram eller forskarskolor, handledare, lärare och kursansvariga, ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper under Styrelsen för forskarutbildning, handläggare på universitetsförvaltningen, samt doktoranderna och alumni är alla delaktiga i processen att utvärdera och kvalitetssäkra forskarutbildningen.

Relaterat

KI:s övergripande kvalitetssystem

Regler för utbildning på forskarnivå på KI

Forskarutbildning