Kvalitet i forskarhandledning

This page in English

Säkerställande av kvalitet i handledningen

Bedömning av förutsättningarna för ett gott handledarskap

Grönt ljus

Från och med hösten 2017 måste det finnas ett godkännande från huvudhandledarens institution för att en handledare ska få initiera ett nytt doktorandprojekt och rekrytera en ny doktorand. Bedömningen görs av huvudhandledarens lämplighet som handledare; tidigare track-record och tid att handleda en doktorand, samt av de finansiella resurserna. ʽGrönt ljusʽ är ett verktyg för att på ett tidigt stadium kunna avstyra doktorandprojekt om det saknas förutsättningar för en bra forskarutbildning.

Bedömning av forskarutbildningsmiljö i samband med antagning till forskarutbildning

Riktlinjer för bedömning av en god forskarutbildningsmiljö på Karolinska Institutet (KI) har fastställts. Denna bedömning ska göras i samband med antagningsseminariet. Att det finns förutsättningar för ett gott handledarskap är centralt i denna bedömning.

Läs mer om bedömningen av en god forskarutbildningsmiljö

Handledningens kvalitet är även central vid bedömning av ansökningar till forskarskolorna samt till KID och CSTP.

Kurser för forskarhandledare

KI arrangerar kontinuerligt ett antal kurser för forskarhandledare i syfte att stärka och inspirera forskarhandledarna genom kontinuerligt stöd och vidareutveckling av kompetenser, färdigheter och förhållningssätt inom pedagogik och ledarskap. Samtliga forskarhandledarkurser har fastställda kursplaner.

Webbkurs för forskarhandledare. Den obligatoriska webbkursen för huvudhandledare ger forskarhandledare och andra som arbetar med utbildning på forskarnivå möjlighet att uppdatera sina kunskaper om det aktuella regelverket, vilket bidrar till att skapa en rättsäker forskarutbildning. Webbkursen ingår även i Grundkursen i forskarhandledning (se nedan).

Grundkursen i forskarhandledning. Grundkursen i forskarhandledning är obligatorisk för alla nya huvudhandledare som inte tidigare fört en doktorand till svensk doktorsexamen. Kursen syftar till att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt om det ansvar som uppdraget omfattar. I kursen ingår moment som handledarens roll, ansvar och kommunikation, juridik, forskningsetik, mångfald och likabehandling, interkulturell kommunikation, forskarutbildningen på KI, lärandemål, regler för utbildning på forskarnivå och rekrytering av doktorander.

Pedagogik för forskarhandledare. I fortsättningskursen Pedagogik för forskarhandledare ingår att lära sig att identifiera lärsituationer, formulera lärandemål, stimulera meningsfullt lärande samt hur frågor och reflektion kan användas i handledningen. Under kursen diskuteras innebörden av progression, och hur processen mot självständighet och uppsatta lärandemål kan uppnås.

Ledarskap för forskargruppsledare. Ledarskap för forskargruppsledare vänder sig till forskargruppsledare med minst två medlemmar i sin grupp. Under kursen har forskargruppsledarna möjlighet att fördjupa sig i det ansvar som åligger en forskargruppledare i form av juridiska aspekter, d.v.s. att kunna KI:s regelverk samt erhålla verktyg och förhållningssätt som gynnar skapandet av en arbetsmiljö som ger de bästa förutsättningarna för innovativ och nyskapande forskning.

Seminarier för forskarhandledare

Seminarierna för forskarhandledare är ett tillfälle för handledare att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Syftet är att främja processen att förstå var de själva befinner sig i sitt handledarskap samt inspirera och stärka deltagarna att hitta egna lösningar på olika utmaningar i handledarrollen.

Utvärderingar

I 2016 års Exit Poll svarade 81 procent av de nyutexaminerade doktoranderna att de kan tänka sig att rekommendera sin huvudhandledare till blivande doktorander (avser de doktorander som svarade ”agree” samt ”somewhat agree” på påståendet), se figur nedan. Motsvarande resultat från tidigare års Exit poll: 82 procent 2015, 79 procent 2014, 78 procent 2013, 75 procent 2012, 71 procent 2011, 76 procent 2010, 74 procent 2009 och 72 procent 2008.

I 2014 års medarbetarundersökning ansåg 92 procent av doktoranderna att de har en god relation till sin handledare (på en skala 1-6, där 1 betyder instämmer inte alls och 6 betyder instämmer helt, svarar 51 procent ”6”, 30 procent ”5”, 11 procent ”4”, 4 procent ”3”, 2 procent ”2” och 1 procent ”1”).

Kursutvärderingar utförs på alla kurser för forskarhandledare och resultaten används för att vidareutveckla och förbättra kurserna.

Forskarutbildning