Kursplaner och kurstillfällen för forskarutbildningskurser

This page in English

Samtliga forskarutbildningskurser vid Karolinska institutet skall ha en fastställd kursplan. När en kursplan är fastställd skapas också en kurskod i vårt studieadministrativa system Ladok så att kursresultaten kan registreras efter genomförd kurs. 

Från kursplansförslag till annonsering i kurskatalogen

Innan en ny kursplan skapas i kursplansdatabasen KIWAS ska finansiering och kursbehov vara klargjort, vilket i de flesta fall görs i samråd med aktuellt/aktuella forskarutbildningsprogram. En förhandsgranskning av kursplansförslaget ska också göras av forskarutbildningsprogrammets pedagogiskt ansvarige.

Processen för fastställande av kursplan och annonsering i kurskatalogen ser ut så här:

  1. Ett kursplansförslag läggs in i KIWAS (efter förhandsgranskning av aktuellt forskarutbildningsprogram).
  2. Nya och reviderade kursplaner granskas centralt och ges eventuell återkoppling innan fastställande.
  3. När kursplanen fastställs i KIWAS, efter beslut av Kurs- och programkommittén, skickas en automatisk bekräftelse med e-post till den kursansvarige.
  4. Om kursen ska annonseras i kurskatalogen (vilket gäller alla kurser utom de som ges inom forskarskolor) ska ett kurstillfälle skapas i KIWAS före aktuell deadline. Denna deadline gäller även i det fall beslut om tilldelning av medel (om sådana har ansökts om) ännu inte meddelats. I kurstillfället anges kursdatum och annan specifik information för det aktuella tillfället. I kurskatalogen läggs denna information samman med kursplanen.
  5. När ett kurstillfälle har godkänts av programkoordinator eller central handläggare och publicerats i KIWAS, skickas en automatisk bekräftelse med e-post till den kursansvarige.
Vill du bli bättre på att designa en kurs?
Ta del av denna webbaserade workshop på 30 minuter
Se också Kurs i kursdesign för dig som planerar att ge eller redan är kursgivare av forskarutbildningskurser.

Kursplan

Samtliga forskarutbildningskurser vid Karolinska institutet skall ha en fastställd kursplan.

Kursplanen innefattar bland annat kursens innehåll, syfte, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. Se andra kursplaner i kursplansdatabasen.

Kursplanen ska skrivas in i kursdatabasen KIWAS och kan kontinuerligt revideras under året, men senast inför angiven deadline för kommande kurskatalog. Den nya eller reviderade kursplanen granskas och fastställs av Kurs- och programkommittén. För att få med kursen i kurskatalogen ska kursplanen vara inskickad via KIWAS samt ett kurstillfälle vara inlagt i systemet före deadline.

Tänk på att skriva kursplanen på det språk som kursen ges på.

Observera att revidering enbart kan göras av kursinnehållet. Om ändring ska göras i kurstitel, av ansvarig institution eller antal poäng måste istället ny kursplan skapas.

Deadline för att skicka in kursplanen för granskning inför kommande kurskatalog

Den slutgiltiga kursplanen kopplas till ett kurstillfälle.

Kursens syfte

Kursens syfte ger en övergripande beskrivning av varför kursen ges. Genom att läsa kursens syfte ska en potentiell kursdeltagare snabbt kunna förstå vad kursen syftar till och varför hen skulle vilja delta i den. Istället för att i detalj beskriva de kunskaper och färdigheter som kommer att utvecklas och bedömas under kursen, såsom görs i lärandemålen, ska kursens syfte vara tillräckligt generellt för att omfatta alla de kompetenser som kursen hjälper kursdeltagaren att utveckla, även de som inte helt kommer att uppnås under kursen eller bedömas summativt.

En formulering av kursens syfte ska vara relativt kortfattad och inspirerande!

Några exempel på hur syfte för en kurs kan skrivas:

  • The purpose of the course is to give doctoral students a basic understanding of statistical methods and the fundamental principles of statistical inference and to develop their skills of using statistical software for data analysis.”
  • “The course aims to provide participants with a fresh perspective on the cell cycle and advanced approaches that researchers are taking to study this fascinating topic, to stimulate your curiosity and to inspire your own research. The purpose is also to help you practice key academic skills that you will need throughout your career, such as learning from scientific presentations, proposing experiments, and providing constructive criticism.”
  • “This course is given to show students how to get inspiration from several different disciplines and techniques and apply it to their own infection biology research. Through examples of cutting edge technologies and their applications across a broad range of infection biology fields, students are encouraged to think about how such techniques can be translated into new applications. The course will also teach participants to critically appraise presentations, to ask and answer questions in orally.”

Ovanstående exempel är något modifierade från faktiska kursplaner och endast avsedda som exempel. 

Detta avsnitt är nytt i kursplanen från och med 2016. Se Purpose vs Intended Learning Outcomes (på engelska) för vägledning.

Lärandemål

Lärandemålen skall skrivas utifrån doktorandens perspektiv. En användbar metod är att börja lärandemålen med: "Efter kursen skall doktoranden..." och därefter i punktform ange vilka kunskaper, färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt som doktoranden skall ha efter genomgången kurs.

Hur lärandemål kan formuleras för de nya kursplanerna på forskarnivå enligt Bologna och hur examination och bedömning påverkas av en målstyrd undervisning kan du lära dig mer om genom en online workshop (tidsåtgång ca 30 minuter).

Lärandemål, läraktiviteter och examination måste hänga ihop och vara samstämmiga. De måste dessutom vara utformade så att meningsfullt lärande underlättas. Detta kallas för "constructive alignment" (Biggs, 2003). Du kan läsa mer om constructive alignment i:

  • Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University. (2nd Ed.) Buckingham: Society for Research into Higher Education and Open University Press.

Finansiering och samordning

De flesta kurser för doktorander ingår i ett forskarutbildningsutbildningsprogram. När man vill utforma en ny kurs är det bra att fundera över i vilket eller vilka program kursen kan passa och i mycket god tid kontakta programmet/programmen i fråga. Mer information om forskarutbildningsprogram. Ett fåtal kurser, framförallt allmänvetenskapliga, finansieras via Kurs- och programkommittén. 

Kurstillfälle

Kurstillfället är det datumangivna tillfället då kursen ges. Här anges information utöver den som finns i kursplanen, till exempel datum och tid för kursen, kurslokal, information om särskilt inbjuden föreläsare, hur urvalet till kursen görs osv. En länk till senaste kursvärderingsrapporten (i kortversion) läggs också in här. Texten i kurstillfället ska skrivas på det språk som kursen ges på.

Ett skapat kurstillfälle i KIWAS resulterar i att kursen annonseras i kommande kurskatalog. Katalogtexten är en kombination av kursplanen och informationen i kurstillfället.

I KIWAS finns en hjälpguide som hittas i vänstermenyn under rubriken Hjälp (finns både på svenska och engelska, beroende på vilket språk man valt för sidan).

Deadline att lägga in kurstillfälle i KIWAS inför kommande kurskatalog.

Missat deadline för kurskatalogen?

Kurser ska i första hand utannonseras via kurskatalogen. Om du av någon anledning behöver utannonsera kursplatser efter att kurskatalogen har publicerats eller kan du göra detta via vår webbsida för Lediga kursplatser. Observera dock att detta innebär manuell antagning och senare även inläggning (antagning) i Ladok.

För att försäkra dig om att du får in den information från sökande som du behöver för att kunna göra ditt urval till kursen använder du enklast en enkätmall i KI Survey. Mallen heter Application for KI course at doctoral level after deadline. Hur du går till väga ser du i Instruktioner för ansökningsmall i KI Survey.

Skicka sedan enkätlänken till doctoralcourses@ki.se så publiceras den på sidan för lediga platser aktuell termin.

Platser kvar

Om du har platser kvar på kurs efter avslutad ansökningsperiod har du möjlighet att annonsera kursen vidare via sidan för Lediga kursplatser. Om du behöver få in många ansökningar rekommenderar vi att du skapar en enkätmall (se beskrivning ovan under Missat deadline för kurskatalogen?), så att du försäkrar dig om att du får in den information från sökande som du behöver för att kunna göra ditt urval till kursen. Skicka sedan denna länk till doctoralcourses@ki.se.

Om det enbart gäller ett fåtal platser för att fylla en kurs räcker det med att du tar emot dessa ansökningar via e-post. Skicka ett mejl till doctoralcourses@ki.se så lägger vi upp kursen på webbsidan och hänvisar sökande till den epost-adress du uppger.

Observera dock att detta innebär manuell antagning  av extra sökande och senare även inläggning (antagning) av dessa i Ladok.

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Erika Franzén

Telefon: 08-524 888 78
E-post: Erika.Franzen@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

Telefon: 070-786 93 86
E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: ingeborg.van.der.ploeg@ki.se

Länkar

ForskarskolaForskarutbildning