Kursledare för forskarhandledarutbildningen

This page in English

Kursledarens uppgift är att medverka till ett öppet diskussionsklimat och en bra dialog mellan kursdeltagare, föreläsare och kursledare genom att kursens förutsättningar och spelregler blir tydliga.

Kursledare

Kursledarna på KI:s forskarhandledarkurser är disputerade forskare med egen erfarenhet av handledning av doktorander.

Kursledarens uppgift är att vara operativt ansvarig för kursen och ansvara för att kursplanen följs och att de lärandemål som anges i kursplanen uppfylls. Kursledaren finns på plats under hela kursen och har ett särskilt ansvar för att hålla samman kursen och dess olika moment till en helhet och säkerställer att föreläsningarna får tydligt fokus på rollen som handledare på KI. Kursledaren medverkar till ett öppet diskussionsklimat och en bra dialog mellan kursdeltagare, föreläsare och kursledare genom att tydliggöra kursens förutsättningar och spelregler.

Bob Harris

Bob Harris är senior forskare, central studierektor, studierektor för forskarutbildning Institutionen för klinisk neurovetenskap

Vad som intresserar mig mest när det gäller forskarhandledning

I rollen som handledare är den mest intressanta aspekten att följa hur olika individer utvecklas som enskilda forskare. Den högsta nivån av handledning behandlar varje student utifrån individuella förutsättningar och tar hänsyn till individuella behov. Det jag tycker är mest stimulerande i handledarrollen är att det innebär en aldrig sinande ström av nya utmaningar med varje ny individ.

Min syn på en bra forskarhandledare

Bra handledare har tillräckligt med tid för handledning, prioriterar sin handledartid och reflekterar regelbundet över hur de kan utveckla sin skicklighet som handledare.

Mina främsta uppdrag

Först och främst är jag forskargruppsledare med en grupp som för närvarande består av en post doc och fem doktorander, men undervisar även på ett flertal kurser per år på grundläggande-, master- och forskarnivå. Jag är därutöver studierektor för forskarutbildning på institutionen för klinisk neurovetenskap, en av de fyra centrala studierektorerna för forskarutbildning på KI samt invald som lärarrepresentant i Styrelsen för forskarutbildning. Mina huvudsakliga uppgifter centralt på KI är att arbeta med kvalitetsarbete och kvalitetssäkringsfrågor inom utbildning på forskarnivå och en stor del av detta berör förstås handledarutbildningen.

Min forskning

I vår forskningsgrupp i tillämpad immunologi bedriver vi ett integrerat forskningsprogram som syftar till att använda kunskaper från projekt inom grundläggande forskning till tillämpningar i en klinisk miljö. Vi fokuserar på att förstå varför kroniska inflammatoriska sjukdomar uppkommer och sedan hitta sätt att förebygga eller behandla dem. Den främsta satsningen just nu är att ta fram individuell medicin baserad på cellterapi där man använder patientens egna immunceller.

Som utbildad parasitolog har jag alltid fascinerats av immunsystemets förmåga i samband med tropiska sjukdomar, där parasiter inducerar specifik aktivering av immunceller som orsakar vävnadsskador/förändringar. Vi utnyttjade den förmågan i utvecklingen av nya behandlingsmetoder genom att använda parasitinfektioner experimentellt för att bota eller lindra autoimmuna sjukdomar som multipel skleros, rheumatoid artrit. Nu har vi ytterligare utvecklat konceptet där parasitinfektionen har ersatts av omprogrammerade specifika immuncellspopulationer (myeloidceller) som återförs till individen för att lindra kroniska sjukdomar. För närvarande använder vi den här myeloidcellterapi teknologin i experimentell behandling av multipel skleros, rheumatoid artrit, stroke, smärta, hjärntumör, macular degeneration och alzheimers sjukdom

Kent Jardemark

Kent Jardemark är docent i farmakologi och forskare på institutionen för Fysiologi och farmakologi och Neuropsykofarmakologi

Det som intresserar mig mest vad gäller forskarhandledning är relationen mellan doktoranden och handledaren. Denna relation skall bidra till att både doktoranden och handledaren utvecklas maximalt som forskare och som personer. Relationen skall bygga på en tydlig och rak kommunikation, flexibilitet och engagemang.

Min syn på en bra forskarhandledare

En bra forskarhandledare ser till att doktoranden utvecklas till en kompetent forskare. Den viktigaste faktorn i den här processen är att doktoranden och handledaren har en öppen och frekvent återkommande kommunikation så att doktoranden får en tydlig feedback i sitt arbete för att nå sina delmål i sin forskarutbildning. Här är det viktigt att handledaren har tid för, och en vilja till att lära känna, doktoranden. Inte minst är det viktigt att förmedla en positiv känsla för forskningsprocessen till doktoranden.

Mina främsta uppdrag

För närvarande är jag huvudhandledare och bihandledare för 5 doktorander. Jag har varit huvudhandledare för en doktorand som disputerade 2007 samt bihandledare för 3 doktorander. Jag är också ansvarig för kurser i farmakologi och neuropsykofarmakologi på kandidat och doktorandnivå. Detta uppdrag innebär att jag måste sätta mig in i regler och förordningar i en rad olika frågor som rör forskarutbildningen – allt från antagning till disputation samt att medla i olika typer av konflikter som kan uppstå mellan doktorand och handledare.

Min forskning

Min forskning fokuserar på farmakologisk behandling av psykiatriska sjukdomar som schizofreni och depression. Vi försöker förstå mekanismerna bakom hur antipsykotiska och antidepressiva läkemedel modulerar olika neurotransmitter system (t.ex. dopamin och glutamat) i hjärnan. Studierna kommer förhoppningsvis att bidra till ny och effektivare behandling av dessa sjukdomar.

Helena Karlström

Helena Karlström är senior forskare Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vad som intresserar mig mest när det gäller forskarhandledning

Jag tycker det är en rolig och stimulerande utmaning att utveckla mig själv till en person som är tydlig och ärlig i min kommunikation till andra. Även att få andra människor till att vilja göra sitt yttersta efter sin bästa förmåga och ta eget ansvar. Det handlar mycket om att lyssna och ställa frågor istället för att bara tala om. Det är mycket svårare än man tror men det enda sättet enligt mig för att få en bra och produktiv miljö på lång sikt.

Min syn på bra forskarhandledare

En bra forskarhandledare skapar en öppen och ärlig miljö där många olika personligheter, åsikter och idéer får plats. Det skapar i sin tur hög kreativitet och bra forskning. Det jag också tycker är mycket viktigt är att en bra forskarhandledare stimulerar och motiverar sina doktorander/postdocs till att jobba och tänka mer team-arbete.  Att 1+1 faktiskt kan bli 3. Hela den akademiska strukturen premierar ett individualistiskt arbetssätt men jag tror att vi måste tänka om här om vi ska vara ett världsledande forskningsuniversitet. Sen är det ju ett mycket roligare sätt att jobba på och ”delad glädje är ju dubbel glädje”!!!

Mina främsta uppdrag

Förutom kursledare på handledarutbildningen är jag huvudhandledare för två doktorander och två masterstudenter, där båda doktoranderna ska disputera under hösten. Jag har varit och är även bihandledare till några doktorander. Förutom handledarskap så är jag som forskare involverad i undervisning på både masternivå och doktorandnivå och är även kursledare för en grundkurs här på NVS-institutionen.

Min forskning

Mitt forskningområde är fokuserat på att förstå de basala mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom. I min grupp tittar vi speciellt på de enzymkomplex som är involverade i bildandet av de nervcells-toxiska peptiderna, beta-amyloiden, som bildar såkallade plack i hjärnan. Det finns en utmaning med att hämma dessa enxymkomplex då de också är involverade i mycket viktiga signalvägar, vilket skulle leda till allvarliga biverkningar. Vi har bland annat funnit att det finns olika sätt att komma runt denna problematik, både på genetisk och farmakologisk väg. Förhoppningsvis kan detta leda till att bättre och säkrare mediciner kan tas fram i behandling mot Alzheimers sjukdom.

Markus Moll

Markus Moll, Senior forskare, Institutionen för medicin Huddinge

Vad som intresserar mig mest när det gäller forskarhandledning

Mest spännande med forskarhandledningen är att kunna bidra till och få delta i utvecklingen och utbildningen av individer. I slutändan handlar det ju mycket om personliga relationer. Men bra och framgångsrik forskarhandledning gynnar såklart också den egna karriären och forskningslinjen.

Min syn på bra forskarhandledare

En bra forskarhandledare skapar förutsättningar för en öppen forskningsmiljö där alla medarbetare syns och känner sig trygga. En sådan miljö skarpar utrymme för egna idéer och kreativitet samt nyfikenhet för vetenskapliga frågeställningar och lust att forska. Men den gör det förhoppningsvis också lätt att medge egna begränsningar och fel man kanske har gjort, en förutsättning för att kunna utvecklas och trovärdig forskning. En bra handledare är tydlig och konkret samt ser och försöker lösa eventuella problem och konflikter i ett tidigt stadium.

Mina främsta uppdrag

Som aktiv forskare vid KI har man många uppdrag och det är svårt att ranka dem. Viktigast är kanske att leda min egen forskningsgrupp vilket innebär ansvar för doktorander (min andra doktorand ska snart disputera), postdoktorer och studenter, vetenskaplig framgång samt gruppens ekonomi. Jag undervisar mest på forskarutbildningsnivå och har tidigare varit ansvarig för en forskarutbildningskurs. Att vara del av kursledarteamet för KI:s handledarutbildning är ett spännande och givande uppdrag.

Min forskning

Jag är virolog i botten och min forskning har alltid haft fokus på virusinfektioner. Sedan jag kom till KI har jag lärt mig mycket om immunologi och det är förstås både relevant och spännande att studera virusinfektioner i en immunologisk kontext. Vår forskning är idag inriktad på att förstå interaktionerna mellan primatlentivirus (HIV och SIV) och medfödda cellulära immunmekanismer på molekylär nivå. En av våra målsättningar är att identifiera och karakterisera virala komponenter som undergräver funktioner av det medfödda immunsystemet för att på sikt kunna utveckla inhibitorer som kan motverka dessa effekter. Den som vill veta lite mer om min grupps forskning får gärna kika in på vår hemsida www.ki.se/cim/moll.

Juha Nieminen

Juha Nieminen

Kontakt

Handläggare

Elisabet Lindgren

Telefon: 08-524 836 38
Enhet: Enheten för medicinsk pedagogik (UME)
E-post: elisabet.lindgren@ki.se

Forskarutbildning