Kurser - Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

This page in English

Programmet erbjuder årsvis ett brett utbud av bas- och fördjupningskurser. Baskurser är regelbundet återkommande kurser på forskarnivå som är tänkta att ge en bred orientering i design och forskningsmetoder. De fördjupande kurserna ger en möjlighet till en fördjupad kunskap inom något område eller någon metod baserat på innehållet i baskurserna.

Kurser annonseras i KI kurskatalog terminsvis.

Baskurser och fördjupningskurser är tidsmässigt planerade efter ett rullande schema utifrån ett 4 års perspektiv relaterat till en progress och behov av fördjupade kunskaper inom t.ex. ett ämne eller metod. Ambitionen är att baskurserna ska ges en gång per år. Programmets pedagogiska grundtanke är att det inom ramen för kurserna ska finnas utrymme att applicera kursinnehållet på det egna projektet. Det innebär att kursernas innehåll, kursuppgifter, praktiska övningar och examinationsuppgifter tar sin utgångspunkt från deltagarnas egna forskningsprojekt vilket ger möjlighet att inom ramen för kurserna komma vidare i det egna avhandlingsarbetet.

Se lista över samtliga baskurser nedan. Olika fördjupningskurser ges också terminsvis, se nedan eller kontakta peter.annas@ki.se.

För samtliga kursplaner, se Kursplansdatabasen.

För de kurser som har platser kvar sker anmälan direkt till kursansvarig.

Kurser VT17

2520 Intervjuteknik i vård- och omsorgsforskning (4,0 hp) 

2664 Introduktion till modern test-teori och analys av kliniska tester och enkäter (4,0 hp)

2666 Metoder för statistisk analys: från variansanalys till multilevel modeling (4,0 hp)

2670 Från vad till hur, narrativ metod inom vård och omsorgsforskning (4,0 hp)

2673 Introduktion till kvalitativa metoder (4,0 hp)

Planerade kurser HT17

2654 Grundad teori inom hälsoforskning

2702 Aktivitetsvetenskap - begreppsmässig utveckling och tillämpning på forskning 

2704 Metoder för systematisk litteraturöversikt

2688 Multidisciplinära perspektiv på forskning avseende aktivt åldrande

2693 Bedömning av fysisk aktivitet med tonvikt på rörelsemätning - tillämpning inom klinisk och epidemiologisk forskning

Planerade kurser VT18

2641 Sjukfrånvaroforskning: teorier, metoder och begrepp

1873 Livskvalitet som utfallsmått i vårdforskning

Samtliga baskurser vid programmet

Terminsplaceringen av kurserna är en rekommendation om i vilken logisk och kunskapsmässig följd kurserna bör genomföras

Kurskod Kurstitel Hp
1734 Forskningsstrategier och designproblem inom vård- och omsorgsforskning 7,5
2507 Vetenskapsteori och etik, statistik, presentationsteknik och informationssökning 7,5
2520 Intervjuteknik i vård- och omsorgsforskning 4
2664 Introduktion till modern test-teori och analys av kliniska tester och enkäter 4
2666 Methods for statistical analysis: From variance analysis to multilevel modeling 4
2673 Introduktion till kvalitativa metoder 4
2704 Metoder för systematisk litteraturöversikt 7,5

Kontakt

Programkoordinator

Indu Kadlac

E-post: indu.kadlac@ki.se

Programansvarig

Ann Rudman

Telefon: 08-524 839 28
E-post: Ann.Rudman@ki.se

ForskarutbildningsprogramVårdvetenskap