Kurser - Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

This page in English

Programmet erbjuder årsvis ett brett utbud av bas- och fördjupningskurser. Baskurser är regelbundet återkommande kurser på forskarnivå som är tänkta att ge en bred orientering i design och forskningsmetoder. De fördjupande kurserna ger en möjlighet till en fördjupad kunskap inom något område eller någon metod baserat på innehållet i baskurserna.

Kurser annonseras i KI kurskatalog terminsvis.

Baskurser och fördjupningskurser är tidsmässigt planerade efter ett rullande schema utifrån ett 4 års perspektiv relaterat till en progress och behov av fördjupade kunskaper inom t.ex. ett ämne eller metod. Ambitionen är att baskurserna ska ges en gång per år. Programmets pedagogiska grundtanke är att det inom ramen för kurserna ska finnas utrymme att applicera kursinnehållet på det egna projektet. Det innebär att kursernas innehåll, kursuppgifter, praktiska övningar och examinationsuppgifter tar sin utgångspunkt från deltagarnas egna forskningsprojekt vilket ger möjlighet att inom ramen för kurserna komma vidare i det egna avhandlingsarbetet.

Se lista över samtliga baskurser nedan. Olika fördjupningskurser ges också terminsvis, se nedan eller kontakta peter.annas@ki.se.

För samtliga kursplaner, se Kursplansdatabasen.

För de kurser som har platser kvar sker anmälan direkt till kursansvarig.

Kurser VT18

1873 Livskvalitet som utfallsmått i vårdforskning

2520 Intervjutekniker inom vård- och omsorgs-forskning

2641 Sjukfrånvaroforskning: teorier, metoder och begrepp

3029 Observation och visuella metoder inom vårdvetenskap forskning

Kurser HT18

1814 Metoder för kvalitativ innehållsanalys

3066 Metoder för systematisk litteraturöversikt

3085 Vetenskapsteori och etik, statistik, presentationsteknik och informationssökning

Samtliga baskurser vid programmet

Terminsplaceringen av kurserna är en rekommendation om i vilken logisk och kunskapsmässig följd kurserna bör genomföras

Kurskod Kurstitel Hp
2507 Vetenskapsteori och etik, statistik, presentationsteknik och informationssökning 7,5
2520 Intervjuteknik i vård- och omsorgsforskning 4
2664 Introduktion till modern test-teori och analys av kliniska tester och enkäter 4
2666 Methods for statistical analysis: From variance analysis to multilevel modeling 4
2673 Introduktion till kvalitativa metoder 4
3066 Metoder för systematisk litteraturöversikt 7,5

Kontakt

Programkoordinator

Indu Kadlac

E-post: indu.kadlac@ki.se

Programansvarig

Ann Rudman

Telefon: 08-524 839 28
E-post: Ann.Rudman@ki.se

ForskarutbildningsprogramVårdvetenskap