Kurs- och programkommittén

This page in English

Kurs- och programkommittén är underställd Styrelsen för forskarutbildning och har beslutsrätt i vissa frågor, på delegation av styrelsen. Kommittén fungerar även som beredande organ till styrelsen i andra frågor som rör forskarutbildningskurser och -program.

Ansvar och uppdrag

Kurs- och programkommitténs övergripande ansvar är att samordna KI:s forskarutbildningskurser och andra lärandeaktiviteter för doktorander. Styrelsen för forskarutbildning har delegerat till kommittén rätten att fatta beslut om fastställande av kursplaner, fördelning av medel till fristående kurser (kurser som inte ges inom ett forskarutbildningsprogram) samt medel för andra lärandeaktiviteter utanför programmen.

Dessutom har kommittén ett uppdrag att samordna och följa upp forskarutbildningsprogrammens verksamhet, att arbeta med strategiska frågor rörande forskarutbildningskurser och -program, kvalitetsfrågor gällande forskarutbildningskurser och andra lärandeaktiviteter samt med kompetenshöjande insatser för kursgivare.

Kurs- och programkommittén sammanträder 3-4 gånger per termin.

Ledamöter

Ordförande:
Lennart Nilsson

Vice ordförande:
Lena von Koch

Lärarrepresentanter:
Agneta Ståhle
Benedict Chambers
Emilie Agardh
Juha Nieminen
Matti Nikkola

Doktorandrepresentant:
Mirco Martino

Tjänstemän:
Ingeborg van der Ploeg – koordinator för forskarutbildning/central studierektor
Anna Gustafsson - handläggare

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

ForskarutbildningKursLärare