Konflikt, kris och stress

Konflikt

Konflikter på arbetsplatsen uppstår inte alltför sällan. Man kan då behöva hjälp av någon objektiv person att lösa detta. HR-konsulterna på Kompetensförsörjningsenheten eller Företagshälsovården kan då vara behjälpliga. Kontakta dessa för att få mer information.

Kris

Karolinska Institutets hantering av kriser skall präglas av:

  • omsorg om människan
  • ett snabbt och tydligt agerande
  • att förtroendet för KI bevaras

Definitioner i samband med kris

Allvarliga händelser/större olyckor: en svår ofta hastigt uppkommen situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador skall uppstå. Alternativt en svår situation som uppkommer genom ett smygande förlopp. Händelsen kräver omedelbara och samordnande åtgärder inom myndigheten i syfte att minimera konsekvenserna. Hanteras av KI:s krisledningsgrupp.

Mindre allvarliga händelser/olyckor: Materiella eller personella skador som endast påverkar driften inom den egna institutionen och som inte ingår i begreppet allvarlig händelse. Hanteras av institutionens krisledningsgrupp. Generellt gäller att rektor informerar rektor om kriser. Rektor avgör om krisen skall hanteras av KI:s krisledningsgrupp.

Stress

Stress och utbrändhet är vanligt i dagens arbetsliv. KI arbetar förebyggande genom Friskvårdens verksamhet. Det finns även hjälp att få om du behöver stöd.

Arbetsmiljö