Kommittéer och grupper på Fyfa

This page in English

Det finns olika kommittéer och grupper inom FyFa

Institutionsrådet

Enligt konsistoriebeslut ska varje institution ha ett institutionsråd, som ska fungera som ett rådgivande organ till prefekten.

Institutionsrådet på FyFa är sammansatt enligt nedan och varje representant är utsedd för en mandatperiod av 3 år i taget.

Ordförande (prefekt)

Prefekt

Håkan Westerblad

Telefon: 08-524 872 53
Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: Hakan.Westerblad@ki.se

Prefekten har i enlighet med de givna bestämmelserna utsett följande personer till institutionens representanter (från 2015):

Professor

Sophie Erhardt

Enhet: Erhardt Sophie grupp - Neuropsykoimmunologi
E-post: Sophie.Erhardt@ki.se

Professor

Jon Lundberg

Telefon: 08-524 879 52
Enhet: Lundberg Jon grupp - Farmakologisk kväveoxidforskning
E-post: Jon.Lundberg@ki.se

Professor

Elisabet Stener-Victorin

Telefon: 08-524 872 00
Enhet: Stener Victorin Elisabet grupp - Reproduktiv endokrinologi och metabolism
E-post: elisabet.stener-victorin@ki.se

Administrativ chef

Eva Gipperth

Telefon: 08-524 872 10
Enhet: Administration
E-post: eva.gipperth@ki.se

Lärarkollektivet representeras av:

Forskargruppsledare

Kent Jardemark

Telefon: 076-864 93 48
Enhet: Jardemark, Kent - Translationell farmakologi
E-post: Kent.Jardemark@ki.se

Doktorander representeras av (förnyas kontinuerligt när doktorandrepresentanterna byts ut):

Doktorand

Alex Bersellini Farinotti

Enhet: Svensson Camilla grupp - Molekylär smärtforskning
E-post: alex.bersellini.farinotti@ki.se

Doktorand

Chiara Moretti

Enhet: Lundberg Jon grupp - Farmakologisk kväveoxidforskning
E-post: chiara.moretti@ki.se

Forskarstuderande

Ada Trepci

Enhet: Erhardt Sophie grupp - Neuropsykoimmunologi
E-post: ada.trepci@ki.se

TA-personal representeras av:

Laboratorieassistent

Carina Nihlen

Telefon: 08-524 879 58
Enhet: Lundberg Jon grupp - Farmakologisk kväveoxidforskning
E-post: Carina.Nihlen@ki.se

Laboratorieansvarig

Margareta Porsmyr-Palmertz

Telefon: 08-524 823 74
Enhet: Ruas Jorge grupp - Molekylär och cellulär arbetsfysiologi
E-post: Margareta.Porsmyr.Palmertz@ki.se

Suppleant (TA-personal):

Laboratorieassistent

Åsa Nordling

Telefon: 08-524 877 60
Enhet: Ingelman-Sundberg Magnus grupp - Farmakogenetik
E-post: Asa.Nordling@ki.se

Administrativ personal representeras av:

Personalansvarig

Pia Raninen

Enhet: Administration
E-post: pia.raninen@ki.se

Mötesprotokoll från Institutionsrådet finns tillgängliga på FyFas server. För att ta del av protokollen, vänligen kontakta Pia Raninen.

Ledningsgruppen

Läs mer om Ledningsgruppen och Organisationen på FyFa.

Arbetsmiljögruppen i Biomedicum

Arbetsmiljögruppen är prefekternas resurs och är sammansatt av representanter för olika verksamhetsområden, både arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud/studerandeskyddsombud och lika villkors-ombud. Det finns en gemensam arbetsmiljögrupp för Biomedicum, i vilken samtliga institutioner är representerade.

Arbetsmiljögruppens uppgifter är bl.a. att initiera och följa upp skyddsronder, vara en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, mellan institutionen och Företagshälsovården och mellan institutionen och Studenthälsan.

Det är också arbetsmiljögruppen som genomför den årliga uppföljningen av institutionens SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

Sammankallande:

Samordnare

Sabina Eriksson

Enhet: FMB.Arbetsmiljö
E-post: sabina.eriksson@ki.se

CMB

Forskare

Katarina Gradin

Telefon: 08-524 873 41
Enhet: Ericson
E-post: Katarina.Gradin@ki.se

Skyddsombud:

Laboratorieingenjör

Helena Lönnqvist

Telefon: 08-524 872 59
Enhet: Frisén
E-post: Helena.Lonnqvist@ki.se

FYFA

Laboratorieansvarig

Katrin Ingermo

Enhet: Krook Anna grupp - Integrativ fysiologi
E-post: Katrin.Ingermo@ki.se

Arbetsgivarrepresentant:

Personalansvarig

Pia Raninen

Enhet: Administration
E-post: pia.raninen@ki.se

Personalansvarig

Sofia Schilken föräldraledig (maternity leave)

Telefon: 08-524 868 78
Enhet: Administration
E-post: sofia.schilken@ki.se

MBB

Universitetslektor

Olof Peter Rådmark

Telefon: 08-524 876 24
Enhet: Olof Rådmark's grupp
E-post: Olof.Radmark@ki.se

Skyddsombud

MTC

Forskare

Velmurugesan Arulampalam

Telefon: 08-524 859 95
Enhet: Forskarutbildning
E-post: Velmurugesan.Arulampalam@ki.se

Skyddsombud

Informationsadministratör

John Sennett

Telefon: 08-524 862 48
Enhet: Kommunikation
E-post: John.Sennett@ki.se

NEURO

Docent

Håkan Karlsson

Telefon: 08-524 878 32
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: Hakan.Karlsson.2@ki.se

Skyddsombud:

Laboratoriesamordnare

Katrin Wellfelt

Enhet: Forskargrupp Olson
E-post: katrin.wellfelt@ki.se

Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och en samarbetspart till chefer/ledare. Skyddsombudet är inte ansvarig för arbetsmiljön i juridisk mening och inte heller för genomförandet av åtgärder, ansvaret ligger alltid hos arbetsgivarföreträdare. Vid olyckor och tillbud ska ett skyddsombud alltid kontaktas.

Samverkansgruppen

Enligt Medbestämmandelagen har arbetsgivaren skyldighet att samverka med fackliga organisationer. Bland annat har facket rätt till information, tolkningsföreträde i vissa frågor och förhandling om viss information. 

Syftet med samverkan är att från idé till beslut öka inflytandet och delaktigheten i arbetet genom att arbetstagarna får goda möjligheter till information och medskapande.

Arbetsgivarens representanter:

Prefekt

Håkan Westerblad

Telefon: 08-524 872 53
Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: Hakan.Westerblad@ki.se

Administrativ chef

Eva Gipperth

Telefon: 08-524 872 10
Enhet: Administration
E-post: eva.gipperth@ki.se

Personalansvarig

Pia Raninen

Enhet: Administration
E-post: pia.raninen@ki.se

Fackliga representanter:

ST/OFR

Statistiker

Niklas Andersson

Telefon: 08-524 874 19
Enhet: Miljömedicinsk epidemiologi
E-post: niklas.andersson@ki.se

SEKO

Biblioteksassistent

Henry Wölling

Telefon: 08-524 840 80
Enhet: Administration och Ledning
E-post: Henry.Wolling@ki.se

SACO

Professor

Göran Engberg

Enhet: Engberg Göran grupp - Elektrofysiologisk neurofarmakologi
E-post: Goran.Engberg@ki.se

Contact:

Personalansvarig

Pia Raninen

Enhet: Administration
E-post: pia.raninen@ki.se

Mötesprotokoll från Samverkansgruppen finns tillgängliga på FyFas server. För att ta del av protokollen, vänligen kontakta Pia Raninen.

Länkar