KI:s regeltillämpning granskad av UKÄ

Publicerat 2018-07-02 10:28. Uppdaterat 2018-07-04 08:42

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har genomfört lärosätestillsyn av Karolinska institutets processer och styrdokument inom ett antal områden, bland annat studentfrågor och anställningsförfarande. Tillsynen visar att KI har mycket på plats, men åtgärder behöver genomföras bland annat vad gäller handläggningstider för överklaganden samt studentinflytande.

Mellan 2017 och 2020 genomför UKÄ en juridisk tillsyn på alla universitet och högskolor. Granskningen har utgått från följande sex områden: tillgodoräknande, studentinflytande, kurs- och utbildningsplaner, kursvärderingar, anställningar samt överklagande och klagomål.

KI har under våren arbetat med att besvara frågor från UKÄ samt att ta fram begärda beslutsunderlag. Arbetet har samordnats av KI:s kvalitetssamordnare Britta Steneberg. Studentkårerna Medicinska Föreningen, MF, och Odontologiska Föreningen, OF, har lämnat synpunkter på var och ett av dessa områden.

Bättre studentinflytande

Resultaten av granskningen publicerades i UKÄ:s rapport den 28 juni 2018. Enligt rapporten uppfyller KI i de allra flesta områden kraven i högskoleförordningen och övriga tillämpbara lagar men UKÄ har uppmärksammat KI på ett antal viktiga frågor att arbeta vidare med, bland annat studentinflytande som behöver formaliseras och kvalitetssäkras. KI ombeds också att förkorta handläggningstider för överklaganden.

– Vi uppskattar UKÄ:s granskning och ser det som en möjlighet att ytterligare förbättra kvalitén i vår verksamhet. Det är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete, säger Karin Dahlman-Wright, prorektor vid Karolinska Institutet.

Kvalitetsäkring av regelverk

KI kommer nu att arbeta med uppföljningen av tillsynen. Som en del av uppföljningen kommer kvalitetssäkring att ske av aktuella regelverk. En överenskommelse kommer också att träffas med studentkårerna om vilka organ studenterna ska vara representerade i och hur detta ska genomföras.

Fakta UKÄ:s lärosätestillsyn
• UKÄ genomför juridisk tillsyn på alla universitet och högskolor. 
• Fokus ligger på att granska de rättsliga frågor som berörs i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG). 
• Resultatet av lärosätestillsynen utgör ett underlag i UKÄ:s granskningar av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete, som är en del av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. För KI innebär det att kvalitetssäkringsarbete kommer att bli granskat 2019.

Länkar

Granskning