KI:s nya strategi - Strategi 2030 - är beslutad

Publicerat 2019-04-12 14:14. Uppdaterat 2019-05-16 11:11This page in English

KI:s styrelse konsistoriet fattade den 15 april beslut om att slå fast universitetets Strategi 2030. Processen har pågått i drygt ett år och engagerat konsistoriet, universitetsledningen samt ett stort antal medarbetare och studenter.

Den nya strategin fokuserar på tre strategiska vägval: det globala, det samverkande och det banbrytande universitetet. Vägvalen är ömsesidigt beroende av varandra: genom att stärka vår internationella profil – ett globalt universitet och vår samverkan med hälso- och sjukvården, lärosäten och andra – ett samverkande universitet får vi de perspektiv som vi behöver för att skapa nya genombrott i forskningen och hög kvalitet i utbildningen – ett banbrytande universitet.

Strategiarbetet har bedrivits sedan våren 2018 genom olika workshops för medarbetare och studenter. Även ledningsgrupp, prefekter och administrativa chefer samt styrelsen har deltagit aktivt i processen.

Strategidokumentet kommer efter konsistoriets beslut att färdigställas för framtagning av en tryckt version. Den tryckta foldern distribueras i verksamheterna så snart svenska och engelska versioner finns tillgängliga. Här finns strategidokumentet tillgängligt tills vidare.

Möten kring strategin

Vid två tillfällen hålls möten i Flemingsberg och Solna. Alla medarbetare och studenter är inbjudna att delta.

I samband med strategiarbetet har också vår vision slagits fast:

Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

Nu fortsätter arbetet med att omsätta ord till handling. Strategin kommer att konkretiseras i en organisationsövergripande verksamhetsplanering. Uppdraget är att med strategin som bas ta fram de insatser som KI:s verksamhet som helhet ska fokuseras på de närmaste åren.

Mer information

Vid ytterligare frågor kring lanseringen av strategin välkommen att kontakta Maria Lönn, samordnare.

Specialist

Maria Lönn

Telefon: 08-524 867 21
Enhet: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: maria.lonn@ki.se

Länkar

AdministrationOrganisation