KI:s nya ledningsorganisation

This page in English

Konsistoriet har fattat beslut om en ny ledningsorganisation för KI. Därmed är grunden fastställd för den ledningsorganisation som träder i kraft den 1 januari 2019.

Beslutet innebär bland annat att det inrättas en fakultetsnämnd med rektor som ordförande samt ett fakultetsråd som ska bidra till ett bra och fungerande kollegialt inflytande på strategisk nivå.

Ett förslag till ny rektors besluts- och delegationsordning att gälla från 2019 har skickats till berörda chefer inom KI. Synpunkter och förslag kommer att bearbetas under oktober och därefter fastställas av rektor. 

Fakultetsråd

Till stöd för rektors långsiktigt strategiska arbete finns ett fakultetsråd med uppgift att ge råd i frågor rörande KI:s vetenskapliga verksamhet. Rådet sammanträder under rektors ordförandeskap och, om hinder inte föreligger, i närvaro av prorektor och universitetsdirektör. Rektor får efter hörande av rådet inbjuda annan person att för kortare eller längre tid delta i rådets möten.

Fakultetsrådet har följande sammansättning:

 • 9 tillsvidareanställda professorer
 • 2 lärare med mer junior anställning
 • 3 studenter
 • Mandatperioden för professorerna är tre år. För övriga lärare två år.
 • Vid första valtillfället utses tre professorer för en tid av tre år, tre för två år och tre för ett år. Därpå följande mandatperiod är tre år.
 • En av övriga lärare utses för en tid av två år och en för ett år. Därpå följande mandatperiod är två år.
 • Ledamot får tillhöra fakultetsrådet högst två mandatperioder och ett år.

Fakultetsnämndens uppdrag

Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på fakulteten. Huvudsakliga verksamhetsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering, infrastruktur och internationalisering.

Det medicinska vetenskapsområdet omfattar all akademisk verksamhet som bedrivs på KI och utgör den medicinska fakulteten.  I ledningen för fakulteten finns en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på fakulteten. Huvudsakliga verksamhetsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering, infrastruktur och internationalisering. 

Under fakultetsnämnden finns tre kommittéer med uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom respektive område. De tre kommittéerna är kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning. Varje kommitté leds av en vicerektor, för vilken finns en vice ordförande som ersättare. 

Fakultetsnämndens sammansättning

 • Rektor, ordförande
 • Vicerektorer för de tre kommittéerna
 • Dekanerna
 • 3 lärarrepresentanter
 • 3 studentrepresentanter
 • Prorektor ersätter rektor i rektors frånvaro

Förslag för fakultetsnämndens ansvar och arbetsordning

 • ansvarar för att utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och bedrivas med hög kvalitet.
 • ansvarar för att forskningen ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och bedrivas med hög kvalitet.
 • fattar, inom av konsistoriet anvisad ram, övergripande beslut om resursfördelning till institution och till institutionsövergripande ändamål.
 • fattar strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter, akademisk rekrytering, infrastruktur och internationalisering, samt långsiktig planering och dimensionering av kärnverksamheterna.
 • fattar övergripande beslut om samverkan inom fakultetsnämndens ansvarsområden bland annat gentemot hälso- och sjukvården (Stockholms läns landsting), näringsliv och internationella aktörer.
 • får delegera beslutanderätt till kommittéerna och till andra organ under nämnden liksom till vicerektor.
 • får uppdra åt institution och grupp av institutioner att medverka i beredning och verkställighet av beslut som fattas av fakultetsnämnden.

Vid nämndens sammanträden ska, om inte hinder föreligger, universitetsdirektören eller dennes ställföreträdare närvara. Prorektor ska närvara om inte hinder föreligger och tjänstgöra som ordförande i rektors frånvaro. Nämnden är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordförande, är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ärenden av brådskande natur, som normalt ankommer på fakultetsnämnden att besluta om, kan beslutas av nämndens ordförande.

Kommittéer för utbildning på grund och avancerad nivå, forskarnivå och forskning

Under fakultetsnämnden finns tre kommittéer med uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom respektive område. De tre kommittéerna är kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning. Varje kommitté leds av en vicerektor, för vilken finns en vice ordförande som ersättare. Vicerektor och vice ordförande för kommittéerna utses av rektor efter rådgivande val.

Förslag att kommittéerna utgör beredande organ med delegerad beslutsrätt, med uppgift att:

 • bereda frågor inom sina ansvarsområden och beslutar på delegation från fakultetsnämnden, inom ramen för rektors delegationsordning
 • bereda budgetunderlag inom respektive ansvarsområde och besluta om resursanvändning inom respektive kommittés delegation
 • initiera och föreslå åtgärder till fakultetsnämnden inom respektive ansvarsområde
 • utarbeta förslag till strategisk utveckling och handlingsplaner inom respektive ansvarsområde, i linje med KI:s övergripande strategi
 • utarbeta regler och riktlinjer inom respektive ansvarsområde och i förekommande fall fastställa i enlighet med beslutad delegation
 • ansvara för kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom respektive ansvarsområde

Förslag att i kommittéernas arbetssätt ingår att:

 • Samverka med andra beredningsorgan för fakultetsnämnden
 • Organisera och ansvara för instrumentella underorgan till respektive kommitté för uppgifternas genomförande
 • Delta i samverkan med Stockholms läns landsting genom befintliga samverkansorgan såsom utbildnings- och forskningsråd, i första hand för att skapa goda förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning och klinisk forskning
 • Delta med representanter i råd och nämnder i uppdrag som beslutas av rektor eller fakultetsnämnden

Vicerektors uppdrag och roll

Vicerektor är ordförande i kommitté under fakultetsnämnden och tillika ledamot i fakultetsnämnden. Av valreglerna framgår att vicerektor, liksom vice ordförande i kommitté, utses av rektor efter rådgivande val.

Förslag för vicerektors uppdrag

 • Vicerektor leder arbetet inom respektive kommittés ansvarsområde.
 • Rektor och fakultetsnämnden kan genom särskilt beslut uppdra åt vicerektor att fullgöra även annat uppdrag som faller inom fakultetsnämndens verksamhetsområde.
 • Vicerektor företräder KI i KI-SLL utbildnings- respektive forskningsråd.
 • Vicerektor kan på uppdrag av rektor företräda KI i externa sammanhang, t ex vid nationella dekanmöten för de medicinska fakulteterna.

Kommittéerna för respektive utbildning, forskarutbildning och forskning har följande sammansättning:

 • Vicerektor för kommittén
 • Vice kommittéordförande
 • 6 lärarrepresentanter
 • 3 studentrepresentanter

Institutioner och institutionsgrupper

Kärnverksamheterna - utbildning och forskning - bedrivs vid institutioner, om inte annat beslutats. Institution leds av en prefekt. Vid institution ska finnas ett institutionsråd med rådgivande funktion. Institutionerna indelas i grupper. Chef för en sådan grupp benämns dekan och utses av rektor på sätt som konsistoriet beslutar.

Institutionernas indelning

Prefekterna på KI har utarbetat ett förslag på gruppering av institutionerna. Beslut om att göra indelningen enligt förslaget är därefter fattat av rektor. De 22 institutionerna indelas i tre grupper och varje institutionsgrupp kommer att ledas av en dekan. 

Institutionsindelning enligt beslut:

Grupp I

 • Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut),
 • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), 
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC),
 • Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED),
 • Institutionen för medicin, Huddinge (MedH),
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS),
 • Institutionen för odontologi (Dentmed)

Grupp II

 • Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS),
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS),
 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS),
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH),
 • Institutionen för medicin, Solna (MedS),
 • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK),
 • Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat),
 • Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)

Grupp III

 • Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa),
 • Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB),
 • Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB),
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC),
 • Institutet för miljömedicin (IMM),
 • Institutionen för neurovetenskap (Neuro),
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)

Förslag för dekaners roll och uppdrag

 • rapporterar till rektor
 • som tillförordnad dekan tjänstgör en av institutionsgruppens prefekter efter rektors förordnande och ersätter vid behov dekan i fakultetsnämnden. Dekan leder arbetet med prefektrekrytering inom institutionsgruppen och lämnar förslag till rektor för beslut
 • samordnar initiativ inom institutionsgruppen till rekrytering av akademiska befattningar
 • företräder och är talesperson i linjeorganisationen för i gruppen ingående institutioner
 • ska tillse att fakultetsnämndens beslut, liksom övriga universitets-övergripande beslut implementeras på institution genom prefekts operativa ansvar
 • ansvarar för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och i dess gränssnitt bland annat gentemot sjukvård (Stockholms läns landsting), näringsliv och internationella aktörer
 • rektor och fakultetsnämnden kan genom särskilt beslut uppdra åt dekan att fullgöra även annat uppdrag som faller inom fakultetsnämndens verksamhetsområde

Förslag till representation i centrala råd, styrelser och expertorgan

Makroekonomiska gruppen (MEG)

 • Fakultetsnämnden utser 3-6 ledamöter

Infrastrukturrådet

 • Fakultetsnämnden utser 3-5 ledamöter

Internationaliseringsrådet

 • Fakultetsnämnden utser 3-4 ledamöter

Samordningsgrupp för kvalitetsarbete

 • Tre vicerektorer och tre dekaner

Rekryteringsnämnden

 • Tre vicerektorer (alt kan delegeras till vice kommittéordförande), varav en är nämndens ordförande
 • Fakultetsnämnden utser två fasta ledamöter
 • Samtliga dekaner vid beredning av långsiktig strategi och behovsinventering samt vid beslut om att påbörja rekrytering
 • Berörd dekan föredragande avseende beslut att påbörja rekrytering 
 • Berörd prefekt ingår i nämnden vid rekryteringsärende

Docenturnämnden

 • Tre vice kommittéordförande varav en av dessa är nämndens ordförande
 • Fakultetsnämnden utser tre ledamöter
 • Rektor kan genom särskilt beslut uppdra åt dekan, vicerektor eller annan lärarrepresentant att fullgöra även uppdrag inom centralt råd, styrelse eller motsvarande för andra verksamheter, bland andra:
 • Universitetsbiblioteket (KIB), Komparativ medicin (KM), Enheten för undervisning och lärande (U&L) samt Ming Wai Lau Center (MWLC).

Länkar

Organisation