KI:s nya ledningsorganisation

Vid konsistoriets sammanträde den 19 februari togs beslut om en ny ledningsorganisation för KI. Därmed är grunden fastställd för den ledningsorganisation som träder i kraft den 1 januari 2019.

Skiss över ny organisation

Beslutet innebär bland annat att det inrättas en fakultetsnämnd med rektor som ordförande samt ett fakultetsråd som ska bidra till ett bra och fungerande kollegialt inflytande på strategisk nivå.

Fakultetsnämndens uppdrag

Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på fakulteten. Huvudsakliga verksamhetsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering, infrastruktur och internationalisering.

De nuvarande tre verksamhetsstyrelserna ersätts med en fakultetsnämnd och med tre kommittéer som har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning.

Institutionernas indelning

Prefekterna på KI har utarbetat ett förslag på gruppering av institutionerna. De 22 institutionerna indelas i tre grupper och varje institutionsgrupp kommer att ledas av en dekan. 

Institutionsindelning enligt förslag från prefekterna:

  • NVS, BIONUT, LABMED, MEDH, DENTMED, CLINTEC, SÖS
  • MMK, MEDS, KBH, ONKPAT, CNS, PHS, DS, LIME
  • MTC, MBB, FYFA, NEURO, CMB, IMM, MEB

Pågående arbete

Just nu pågår arbetet med att fastställa ansvarsområden och för den nya organisationens olika delar. En arbetsgrupp utarbetar förslag till styrdokument, tar fram beskrivningar för övergången till en ny organisation samt ser över universitetsförvaltningens stöd till den nya ledningsorganisationen. En särskild arbetsgrupp med representanter från prefekter och universitetsledningen kommer att utarbeta förslag till uppdrag för dekanerna inför rektors beslut.

Länkar

Organisation