KI ser över sin ledningsorganisation

This page in English

KI har genomgått stora förändringar under de senaste åren, samtidigt har hälso- och sjukvården och samhället i stort förändrats. Vi måste nu ta steget och våga se över vår egen organisation, dels för att säkerställa att vi har optimala förutsättningar för att behålla vår position, dels för att kunna bli ännu bättre.

KI har vuxit avsevärt i både storlek och komplexitet de senaste två decennierna och det har tillkommit flera nya byggnader. Samtidigt möter KI nya krav, större internationell konkurrens och fler utmaningar kopplat till utvecklingen av en högspecialiserad och nätverksbaserad sjukvård. Detta kräver en tydlig organisation och ett tydligt ledarskap. Organisationen måste kunna frigöra kapacitet för att arbeta för högre kvalitet på alla nivåer, för en starkare internationalisering, för translation av forskning till bättre hälsa, och för bättre finansiering – såväl offentlig som privat.

Dessutom måste vi säkerställa ett gott kollegialt inflytande där beslut fattas. Den kris som KI har genomlevt visar också att vi måste titta på hur befogenheter delegeras och hur befogenheter och ansvar är sammankopplade. En tydlig strategi och en ändamålsenlig organisation är nödvändig för att ge kärnverksamheten de bästa förutsättningarna.

Att KI:s interna organisation behöver ses över har varit aktuellt sedan Strategi 2018 lades fram. Den nuvarande organisationen har varit intakt i över 20 år. Behovet av att tydliggöra vår organisation stod också klart utifrån svaren i årets medarbetarundersökning. Särskilt viktigt framstår att klargöra fördelningen av ansvar mellan universitetsledningen, verksamhetsstyrelserna och institutionerna.

Bibehållen kvalitet och ökad effektivitet i fokus

Vid konsistoriets möte den 16 oktober 2017 fattades beslut om att se över KI:s ledningsorganisation och det kollegiala inflytandet. Ett förslag på organisationsstruktur ska tas fram med tidshorisonten att en ny organisation finns på plats senast den 1 januari 2019.

En ny organisation ska kännetecknas av:

  • Tydlighet i ansvarskedjorna av ansvar och befogenheter
  • Ett kollegialt inflytande på ledningsnivå i principiella och övergripande frågor
  • Kvalitet i kärnverksamheterna
  • Effektiva stödfunktioner
  • Den nya organisationen ska i storlek/omfattning vara neutral vad avser ledningsfunktioner ovan institutionsnivån

Organisationsförändringen tar i detta skede sikte på den centrala ledningsorganisationen och kommer inte att beröra kärnverksamheten. Särskild hänsyn kommer att tas till de förändringar som sker i vårdlandskapet, nybyggnationer som pågår i Flemingsberg och i Solna.

Processen framåt

I en referensgrupp utsedd att biträda ledningen ingår prefekterna Matti Sällberg (sammankallande), Ulla Stenius och Håkan Westerblad, vicedekanen Stefan Eriksson och studentrepresentanten Max Kynning. Ingrid Palmér är sekreterare i gruppen utifrån sin roll som ställföreträdande universitetsdirektör.

Referensgruppens uppdrag är att ge förslag på hur en indelning av institutionerna i kluster kan göras. Det bearbetade förslaget stämdes av vid konsistoriets möte den 4 december.

Länkar

LedningOrganisation