KI resebidrag 2019 (period 1)

This page in English

Härmed utlyses Karolinska Institutets (KI) resebidrag.

Behörighet

Behörig att söka är doktorand antagen vid Karolinska Institutet (KI) eller anknuten forskare/gästforskare vid Karolinska Institutet. Hög prioritet ges den som söker medel för att besöka utländska institutioner för att lära sig nya metoder och/eller utföra samarbetsprojekt.

Följande gäller

  • Resan måste rymma eget aktivt deltagande i en konferens, kurs eller liknande (t.ex. poster- eller muntlig presentation, metodarbete osv.) eller annan aktivitet, t.ex. utbyte, besök i lab etc.
  • Bidraget får inte användas för annan resa än den som ansökan gäller. Om bidraget ej kan nyttjas ska det återbetalas
  • Resan måste rymma eget aktivt deltagande i exempelvis kvalificerad kurs, kvalificerat studiebesök/utbyte med annan forskningsinstitution eller aktivt deltagande i kongress eller motsvarande.
  • Det sökta beloppet måste baseras på vid resetillfället lägsta tillgängliga biljettpris (läs mer om KIs riktlinjer för resor m.m. här på Traktamente/Ersättningar)
  • Det är endast tillåtet att registrera en ansökan per person och ansökningsperiod.

Reseperiod

Tidsperiod för resa gäller resor med utresedatum mellan 1 april och 30 september 2019.

Belopp

Maximalt beviljade belopp för KI Resebidrag är för Europa 8 000 kronor och för övriga länder 14 000 kronor per person. Är det många sökanden kan du få ett lägre belopp än maximalt belopp och du kan aldrig få mer än sökt belopp.

KI Resebidrag har ett väldigt högt söktryck med cirka 150-300 ansökningar per period vilket gör att beviljandegraden ligger på mellan 40-50 % per period.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 8 – 22 januari 2019. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i mars.

Bedömningskriterier

Se FAQ för detaljerad information om bedömningskriterier.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska en eller flera av följande bilagor bifogas:

  1. Abstract (obligatoriskt för den som ska på konferens med syfte att presentera abstract)
  2. Bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits (obligatoriskt för den som ska på konferens med syfte att presentera abstract)
  3. Personlig inbjudan till konferens eller institution (obligatoriskt för den som inbjudits till konferens som chairman, föreläsare eller liknande, eller till institution/lab)
  4. Kursprogram samt intyg om sökt eller erhållen kursplats bifogas (obligatoriskt för den som söker bidrag för kurs)
  5. För doktorander ska handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll bifogas. För den som passerat halvtidskontrollen ska intyget styrka även detta alternativt ska intyg ur Ladok bifogas.

Återrapportering

Från och med 2018 krävs en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se