Kemikaliesäkerhet

This page in English

2016 skedde en kemikalieolycka på SciLifelab i Solna, där flera personer blev skadade

 

Kemikaliesäkerhet omfattar både arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet och det är viktigt att undersöka vilka risker som kan finnas i samband med att kemikalier hanteras. Karolinska Institutet bedriver en kemikalietung och ”anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet" och många ämnen som hanteras inom organisationen är farliga på ett eller annat sätt.

Därför ska alla som hanterar kemikalier på Karolinska Institutet ha kännedom om vilka regler som gäller samt genomföra riskbedömning innan arbete med farliga ämnen påbörjas.

När vi pratar om "farliga" ämnen så avses att de kan medföra risk för ohälsa och/eller olycksfall genom:  

  • sina toxikologiska egenskaper
  • sin temperatur
  • sin radioaktivitet
  • undanträngande av luftens syre eller
  • att det ökar risken för brand, explosion eller annan farlig kemisk reaktion

Hanteras ett ämne med okända egenskaper och risker så gäller försiktighetsprincipen, dvs ämnet skall betraktas som "farligt" och hanteras därefter.

För att avgöra hur farlig hanteringen av en kemikalie är så skall hanteringen riskbedömmas. Riskbedömningen skall visa vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att minimiera risker, tex vilken typ av handskar som skall användas och om det krävs processventilation.

Ansvarig för riskbedömningar och deras kvalitet är närmsta chefen, vilken också skall signera riskbedömningen innan arbetet får påbörjas. Om riskbedömningen visar att det behövs så skall man också ta fram hanterinsinstruktioner och nödlägesrutin innan arbetet påbörjas.

Karolinska Institutets verksamheter skall föra ett register över alla sina kemikalier. Detta görs i KLARA och där finns också ett riskbedömningsverktyg. Verksamheten skall följa uppsatta och lagstadgade förvarings-, transport- och avfallssregler/rutiner kring kemikalier och brandfarliga varor och det är ansvarig chef som säkerställer att hanteringen sker på ett säkert sätt och att regler följs. För vissa kemikalier krävs särskilda tillstånd för att få hanteras.

KLARA kemikalieregister

Enligt lagen (AFS 2014:43 och SFS 1998:901) så skall organisationer och företag föra register över de kemiska produkter och biotekniska organismer som kan innebära risk för hälsa och/eller miljö. På Karolinska Institutet skall detta register föras i KLARA och hållas uppdaterat genom en årlig inventering i början på varje kalenderår. Läs mer om KLARA på nedan sidor:

KLARA - Produktdatabas
KLARA - Kemikalieinventering
KLARA - Max lagrad mängd
KLARA - Streckkoder

Rollbeskrivning och delegering av arbetsuppgifter

För att förenkla för Karolinska Instititets institutioner att leva upp till europeiska och nationella lagkrav, samt nationella och lokala direktiv inom kemikalieområdet, så har rollbeskrivningar och delegering av arbetsuppgifter för kemikalieombud och kemikalieinventerare tagits fram. Rollbeskrivningarna har efterfrågats av verksamheterna för att det skall bli tydligt vad som ingår i uppdragen samt för att ge mandat att utföra det så viktiga arbetet lokalt. 

Läs mer på sidan om Rollbeskrivning och delegering av arbetsuppgifter.

Ämnen som omfattas av särskilda regler, förbud eller tillståndskrav

I arbetsmiljöverkets AFS 2014:43 § 38-44 framgår att det ställs särskilda krav vid hantering av CMR-klassade kemiska produkter. Till exempel så ska det göras en utredning ifall det går att byta ut ett CMR-ämne mot ett mindre farligt ämne, innan arbetet påbörjas.

Läs mer på sidan om Ämnen som omfattas av särskilda regler, förbud eller tillståndskrav.

Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad

För att identifiera en kemikalies farliga egenskaper - och för att förmedla nödvändig information för en säker hantering - så skall kemikalier klassificeras enligt CLP och levereras med säkerhetsdatablad (SDB) samt märkas med faropiktogram, signalord och faro- och skyddsangivelser. Leverantörer av vissa kemikalier skall förse mottagaren med ett SDB och det ska vara skrivet på svenska för produkter som släpps ut på den svenska marknaden.

Förpackning och förvaring

Förpackningar (även återförslutbara) skall vara anpassade så att produkten inte kan läcka ut under produktens hela livslängd och förpackningsmaterialet skall heller inte kunna påverkas av, eller reagera med, innehållet. Farliga kemiska produkter ska förvaras så att skador förhindras och förebyggs och tillståndspliktiga produkter ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem.

För mer information, se Kemikalieinspektionens hemsida.

Brandfarlig vara

Riskidentifiering, riskhantering och skyddsåtgärder

Innan laboratoriearbete med kemikalier påbörjas ska man utvärdera ifall det finns några risker med hantering/metoden, och ifall skyddsåtgärder samt hanteringsinstruktioner krävs. Det skall också finnas en nödlägesrutin på plats ifall det sker spill eller i händelse av olycka. Ansvarig för att riskbedömningar utförs är närmsta chef men riskbedömning utförs företrädesvis av den som skall utföra metoden/hanteringen.

Hanteras ämnen med okända egenskaper så gäller försiktighetsprincipen, dvs ämnet skall betraktas som farligt för både människa och miljö. 

Läs mer på sidan om Riskidentifiering, riskhantering och skyddsåtgärder.

Substitution och utfasning av farliga kemikalier

Farliga kemikalier skall man enligt lagen fasa ut eller minska användningen av, särskilt gäller detta produkter som består av eller innehåller:

  • Halogenerade lösningsmedel (byts ut mot icke-halogenerade dito)
  • Bly, kadmium, kvicksilver och andra tungmetaller
  • CMR-ämnen (cancerogena, mutagena och/eller reproduktionsstörande

​KI:s kärnverksamhet skall kontinuerligt jobba aktivt med att minska mängderna av dessa ämnen. Förutom att minska mängderna av dessa kemikalier så har KI mätbara kemikaliemål som en del av KI:s uppsatta miljömål.

Läs mer på sidan om Substitution och utfasning av farliga kemiska produkter.

Kontaktperson

Samordnare

Ulrika Hallgren

Telefon: 08-524 866 79
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: ulrika.hallgren@ki.se

Länkar