Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning

This page in English

Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsbidrag ur Karolinska Institutets stiftelse för forskning rörande ögonsjukdomar, Emil & Laila Villaumes stiftelse, Eva Ridderstads stiftelse samt donationsmedel för forskning om grön starr.

Ändamål

Stiftelserna har som ändamål att stödja forskningen kring olika ögonsjukdomar.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare anknutna till Karolinska Institutet och som bedriver forskning inom ovanstående område.

Belopp

Disponibelt belopp att dela ut är cirka 500 000 kronor. De beviljade beloppen varierar normalt mellan 50 000 och 100 000 kronor per person. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 2 – 16 oktober 2018.  Ansökan stänger klockan 14.00.

Bilagor

Ansökan ska innehålla:

  • En forskningsbeskrivning på ca 4-5 A-sidor
  • En publikationslista som anger upp till fem arbeten som publicerats under de senaste fem åren.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i december.

Återrapportering

Från och med 2018 kommer det att krävas en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut.  Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se