Karolinska Institutets stiftelse för virusforskning

This page in English

Karolinska Institutet utlyser härmed rese- och forskningsbidrag ur stiftelsen för virusforskning.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja virusforskningen vid Karolinska Institutet, framförallt den forskning som bedrivs av yngre obefordrade forskare. Bidrag ges i första hand till studieresor och kongressdeltagande under innevarande år, men kan även utgå som bidrag till utrustning och drift.

Behörighet

Behöriga att söka medel är registrerade doktorander och forskare anknutna till Karolinska Institutet med högst sju år sedan disputation. Doktorander och forskare med högst tre år sedan disputation prioriteras.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 10 000 och 30 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning, eventuella etiska överväganden, en budget och en publikationslista.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 8 – 22 januari 2019. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i mars.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska en eller flera av följande bilagor bifogas om bidrag söks för resa:

  1. Abstract
  2. Bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits
  3. Personlig inbjudan till kongress eller institution
  4. För doktorander ska handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll bifogas. För den som passerat halvtidskontrollen ska intyget styrka även detta alternativt ska intyg ur Ladok bifogas.  

Återrapportering

Från och med 2018 krävs en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se