Karolinska Institutets projektmodell

För att underlätta projektarbete och säkerställa kvalitet och effektivitet har Karolinska Institutet en projektmodell. Projektmodellen och dess mallar ska tillämpas i alla administrativa utvecklingsprojekt inom KI.

Projektmodellen beskriver projektets faser, organisation och roller för projektarbete samt information om projektdokumentation. Under projektets livscykel ska ett antal dokument upprättas för planering, styrning och uppföljning.

I samband med utarbetandet av en projektmodell för administrativa utvecklingsprojekt inom KI har också en modell för riskhantering av projekten tagits fram. Syftet är att - som namnet antyder - göra det möjligt att hantera de risker som alltid ligger i ett projektarbete. Riskhanteringen ska också ses som en aktivitet inom varje projekt och inte som en isolerad företeelse. 

Projektet steg för steg:

Idébeskrivning: "Varudeklaration", bakgrund, problemdiskussion, beslutsanalys, m.m. sammanställs i en idébeskrivning som lämnas till Projektkontoret för genomgång och diskussion. Därefter vidare till tilltänkt beställare som tar beslut om ev. initiering av projekt.

Projektbeställningen fastställs av beställaren och syftar till att beskriva och avgränsa uppdraget. Projektbeställningen ska ta sin utgångspunkt i effektmålen eller nyttan med det planerade projektet.

Projektplanen tas fram av projektledaren för godkännande av beställaren. Projektplanen är projektledarens "kvitto" på att hon/han har uppfattat och förstått projektbeställningen rätt och utgör ett "kontrakt" mellan beställaren och projektledaren för projektets genomförande.

Statusrapporterna upprättas av projektledaren och syftar till att ge löpande projektlägesrapportering till styrgrupp, beställare och Projektkontoret. Rapporterna utgör beslutsunderlag för beställaren.

Protokoll ska föras vid samtliga möten inom projektet. De ligger till grund för statusrapporterna och utgör dessutom underlag för uppföljning och utvärdering av projektet.

Slutrapport: Under avslutningsfasen av projektet tas en slutrapport fram av projektledaren tillsammans med projektgruppen. Slutrapporten ska godkännas av beställaren/styrgruppen.

Innehållsansvarig: Henrik Ödman