Karolinska Institutets Forskningsstiftelser 2018 - 2019

This page in English

Härmed utlyses forskningsbidrag ur Karolinska Institutets Forskningsstiftelser.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare eller gästforskare som är anknutna till Karolinska Institutet.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 20 000 och 50 000 kronor per person och år.

Särskild satsning på unga forskare

Utöver grundbidragen görs en särskild satsning på juniora forskare, med egna forskningsprojekt i uppstartsfasen. Bidraget är på 100 000 kronor totalt fördelat över 2 år och behöriga att få del av dessa medel är forskare som disputerat under de senaste 7 åren (från 2011 och framåt). Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Ingen separat ansökan behöver göras, utan de ansökningar från juniora forskare inom respektive ämnesområde som bedöms ligga i topp kan komma ifråga för satsningen. 

Satsningen kan endast erhållas en gång.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 3 – 17 april 2018. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beskrivningen av forskningsprogrammet i ansökan ska vara max 4.000 tecken, vilket motsvarar cirka 1 A4-sida. Inga bilagor ska bifogas i denna utlysning.

I granskningsgruppen ingår även icke svensktalande granskare. För att säkerställa att den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska.

I denna utlysning ska ni välja beredningsgrupp. Grupperna är indelade per huvudområde så det är viktigt att ni väljer motsvarande beredningsgrupp som valt huvudområde.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och avser finansiering under 2 år. Beslut meddelas samtliga sökande via e-post i mitten av november.

Bedömningskriterier

Varje individuellt projekts kvalitet bedöms enligt följande kriterier:

  1. Forskningsprogrammet
  2. Publikationer
  3. Den sökandes roll som handledare för aktiva doktorander och postdocs under de senaste 2 åren.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se