Karolinska Institutets Forskningsstiftelser 2018 - 2019

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag för forskning ur Karolinska Institutets Forskningsstiftelser.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare eller gästforskare som är anknutna till Karolinska Institutet.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 20 000 och 50 000 kronor per person och år.

Särskild satsning på unga forskare

Utöver grundbidragen görs en särskild satsning på yngre forskare, med egna forskningsprojekt i uppstartsfasen. Bidraget är på 100 000 kronor totalt fördelat över 2 år och behöriga att få del av dessa medel är forskare som disputerat under de senaste 7 åren (från 2011 och framåt). Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Ingen separat ansökan behöver göras, utan de ansökningar från yngre forskare inom respektive ämnesområde som bedöms ligga i topp kan komma ifråga för satsningen. 

Satsningen kan endast erhållas en gång.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 3 – 17 april 2018. Ansökan stänger klockan 14.00.

Projektbeskrivningen i ansökan ska vara max 3 500 tecken, vilket motsvarar cirka 1 A4-sida. Inga bilagor ska bifogas i denna utlysning.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och avser finansiering under 2 år. Beslut meddelas samtliga sökande via e-post i mitten av november.

Bedömningskriterier

Varje individuellt projekts kvalitet bedöms enligt följande kriterier:

  1. Forskningsprogrammet
  2. Publikationer
  3. Den sökandes roll som handledare för aktiva doktorander och postdocs under de senaste 2 åren.

Återrapportering

Från och med 2018 kommer det att krävas en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut.  Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se