Juridiska frågor inom webbområdet

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för centrala webbsidor är kommunikationsdirektören på Karolinska Institutet. Innehållsmässigt ansvar på lokala sajterm t ex institutionernas sajter, är ett delegerat ansvar i enlighet med KI:s delegationsordning.

Upphovsrätt för KI:s webbsidor

Alla webbsidor märkta med Karolinska Institutets emblem och en ©-märke är upphovsrättsskyddade. Detta upphovsrättsliga skydd innefattar även bilder och grafiska element. För vetenskapliga artiklar, avhandlingar och forskningsprojekt förtecknade i databaser besitter respektive författare upphovsrätt.

Allmänna handlingar på webben

Oftast är det kopior av allmänna handlingar och annan information som presenteras på webbplatsen. Men om handlingen endast finns på webbplatsen så kan den i sig vara en allmän handling i original. Betänk då att den inte får tas bort utan att arkivfrågan är löst. För webbsidor som innehåller viktig information i original måste en arkivrutin finnas.

Offentlighetsprincipen betyder inte att man måste lägga ut alla allmänna handlingar eller annan information på webben. Däremot kan webbsidor vara lämpliga för handlingar som en myndighet vill visa för allmänheten. Exempelvis blanketter och allmän information. I KI:s fall kan detta tillämpas på information om forskning, information till studenter, anställda och tillhandahållande av blanketter.

Arkiv och registratur på KI

E-plikt

Alla sidor som publiceras på ki.se skickas som pliktleverans av elektroniskt material, så kallad e-plikt, till Kungliga biblioteket. 

Personuppgiftslagen, PUL

Av personuppgiftslagen (PUL) framgår bland annat att data endast får behandlas för uttryckliga och bestämda ändamål. Det är därför i regel inte tillåtet att publicera personregister på nätet.

Eftersom publicering på Internet innebär att uppgifterna blir tillgängliga i hela världen, bör man var försiktig och alltid göra en så kallad intresseavvägning: Väger intresset av att publicera uppgifterna tyngre än den registrerades intresse av integritetsskydd? Publiceringen får inte heller strida mot det ändamål de samlades in för. När det gäller uppgifter i KI:s elektroniska personalkatalog så kan dessa publiceras på Internet eftersom personalkatalogen bara innehåller så kallade harmlösa uppgifter, det vill säga uppgift om namn, organisatorisk tillhörighet, e-post, telefonnummer och adress till arbetet. 

Lagen om elektronisk kommunikation, Cookielagen

Karolinska Institutet använder sig av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Informationen i en cookie kan användas för att följa en persons surfande. På ki.se finns information om hur vi använder cookies.

Post- och telestyrelsens frågor och svar om Cookielagen.

Lagen om elektroniska anslagstavlor - BBS-lagen

För elektronisk förmedling av meddelanden finns särskilda bestämmelser om information om identiteteTillgängr, förbud mot vissa brottsliga anslag mm. Lagen är underordnad tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

BBS-lagen

 

Webbpublicering