Interprofessionell utbildning - IPE

IPE är ett förhållningssätt som genomsyrar WHO arbetet inom The Framework for action on Interprofessional Education and Collaborative Practice.

"Interprofessional education occurs when students from two or more professions learn about, from and with each other to enable effective collaboration and improve health outcomes" 

Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice

Varför IPE?

För KI innebär detta förhållningssätt, i linje med Strategi 2018, att KI:s utbildningar ska ”ge bästa möjliga förutsättningar för att både arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner”.

Framtidens medicinska forsknings-, hälso- och sjukvårdsorganisationer blir alltmer specialiserade, komplexa och integrerade med andra verksamheter både i kommuner, samhället och i näringslivet. Behovet av interprofessionell kompetens kommer därmed att öka. Till detta kommer ökande behov av kompetens att arbeta preventivt, kostnadseffektivt, patientsäkert och med ett globalt hälsoperspektiv.

Med utgångspunkt i individens behov och i en kultur som genomsyras av principerna för människors lika värde och en berikande mångfald kan högre patientsäkerhet och effektivare vård, rehabilitering, prevention och hälso- och sjukvårdsforskning uppnås med interprofessionell samverkan. IPE redan under utbildningen är därför en självklar strategi på KI.

Interprofessionella lärandemiljöer

KUA och KUM är exempel på interprofessionella lärandemiljöer som är obligatoriska kursmoment inom fyra av KIs utbildningsprogram.

Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Vid klinisk utbildningsavdelning (KUA) får studenter från olika professioner tillfälle att träna samarbete för att lära med, av och om varandras kompetensområden (interprofessionell utbildning). Utbildningsmomenten på KUA har utgångspunkt i behandling, vård och rehabilitering.

Arbetsterapeutstudent, läkarstudent, sjukgymnast- och sjuksköterskestudent genomför utbildningen i en sammanhängande 2-veckorsperiod.

KUA i Stockholm

KUA Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

KUA Danderyds sjukhus

KUA Karolinska Universitetssjukhuset Solna

KUA Södersjukhuset, KI

Klinisk utbildningsmottagning (KUM)

Klinisk Utbildningsmottagning (KUM) är förlagd till akutmottagningens ortopedsektion.

Läkarstudenter, sjukgymnast- och sjuksköterskestudenter genomför sitt tvärprofessionella utbildningsmoment under två veckor tillsammans i team. Studenterna möter patienter med varierande icke diagnostiserade ortopediska/medicinska/kirurgiska besvär.

Kliniskt träningscentrum, (KTC)

KTC är en lärandemiljö där interprofessionella aktiviteter pågår och vidareutvecklas.

KTC-SÖS (Södersjukhuset)

KTC-DS (Danderyds sjukhus)

Organisation

För att samordna och utveckla det interprofessionella arbetet vid KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå har Styrelsen för utbildning utsett en särskild IPE samordnare med kopplingar till styrelsens beredningsgrupper för verksamhetsintegrerat lärande och utbildning (BG-VILU) samt undervisning och lärande (BUL). Vidare bedrivs IPE arbetet i nära samarbete med programnämnder och programansvariga institutioner, Centrum för Klinisk Utbildning (CKU), enheten för medicinsk pedagogik (UME) inom Centrum för Lärande och Kunskap (CLK) samt olika grupperingar inom Stockholms läns landsting (SLL).

Programnivå

Styrelsen för utbildning lyfte i sin strategi för perioden 2010-2012 fram att de interprofessionella inslagen skulle stärkas i utbildningsprogrammen. Som ett led i det arbetet beslutade styrelsen 2011-11-24 om gemensamma interprofessionella lärandemål att implementera i alla program. Vidare ingår beskrivningar av programmens planer, mål och aktiviteter inom IPE-området årligen i programmens verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

För att driva och stödja införandet av progressiva IPE lärandemål och aktiviteter har flertalet av programmen utsett en IPE-promotor. Promotorerna samarbetar i ett IPE promotornätverk och återkommande utbildningsaktiviteter arrangeras för dem.

Rekommenderat uppdrag för promotorer

Kurs/momentnivå

Respektive program ansvarar för att i samarbete med andra relevanta program utforma lärandeaktiviteter och examinationer inom programmets kurser så att studenterna uppnår IPE lärandemålen.
Programmen kan även arrangera och eller uppmuntra studenterna att delta i valbara IPE kurser.

Samverkan

I det regionala ALF-avtalet undertecknat av KI och SLL, 2015 framgår att undervisningen i den verksamhetsförlagda utbildningen ska innefatta interprofessionella inslag för att uppnå examensmål och förbereda studenterna för arbete i komplexa verksamheter som kräver samarbete och samverkan mellan personal med olika kompetenser. 

Att skapa, utveckla och behålla högkvalitativ IPE är ett prioriterat område för KI. Det är ett utpräglat samarbetsuppdrag på flera nivåer, allt från ledningsnivå till samarbete mellan enskilda lärare inom olika program. Därför är samverkan inte viktig enbart mellan KI:s utbildningsprogram utan även med andra lärosäten, SLL och CKU m.fl.

Kurser om IPE för lärare och handledare

IPE-metoder och teorier ingår i grundläggande högskolepedagogiska kurser t.ex. HPK arrangerad av CKU.

En särskild IPE-promotorkurs anordnas dessutom återkommande av CKU och UME gemensamt.

CKU anordnar också återkommande IPE-stepping stonekurser.

Fristående kurs om IPE ingår även i Magisterprogrammet i Medicinsk pedagogik.

Konferenser och möten

Årligen arrangeras en nordisk interprofessionell kongress NIPNET. Vartannat år arrangeras en motsvarande europeisk kongress EIPEN och en global interprofessionell kongress All together better health.

Nordic Interprofessional Network Conference
Bergen 8-9 juni
Mer info: NIPNET

Interprofessional Practice Education in health and social care
Lausanne 6-8 september
Mer info: EIPEN

Läs mer om dessa kongresser på CKUs nätverk för interprofessionell utbildning i Stockholms län.

IPE nätverk och organisationer

CKU:s länkar till internationella nätverk och organisationer.

Litteratur och begrepp

CKU:s IPE-grupp har samlat listor över IPE-litteraturavhandlingarrapporter och begrepp.

Att genomföra interprofessionell utbildning på KI

Att genomföra interprofessionell utbildning på KI

Kontaktpersoner och IPE-promotorer

IPE-samordnare, KI

Eva Broberger

Maria Kvarnström

IPE-handläggare, KI

Christina Joos

IPE-promotorer

IPE-promotorer medverkar i arbetet med att tydliggöra institutionernas utbildningsuppdrag i IPE.

Lista IPE-promotorer