Internationalisering inom utbildning på grund- och avancerad nivå

This page in English

Med syfte att öka kvaliteten och mångfalden inom utbildningen och att förbereda KI:s studenter för arbete på en global arbetsmarknad arbetar KI för en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen.

Internationalisering sker exempelvis genom:

 • samarbetsavtal med utländska lärosäten
 • student- och lärarutbyte /(studier och undervisning)
 • kurser som delvis är förlagda utomlands
 • examensarbeten
 • praktik utomlands för studenter
 • fortbildning utomlands för anställda vid KI
 • undervisning på engelska
 • undervisning i globala hälsofrågor
 • kurs i engelska för lärare
 • gemensam kursutveckling med utländska lärosäten
 • deltagande i internationella intensivprogram

Arbetet prioriteras utifrån Handlingsplan för internationalisering 2014-2018 (förlängd av Styrelsen för utbildningen i december 2016).

Styrelsen för utbildning: Beredningsgrupp för internationalisering

Styrelsen för utbildning (US) ansvarar för internationaliseringen inom utbildning på grund- och avancerad nivå. En beredningsgrupp för internationalisering (BIF) har inrättats för att bereda principiella och strategiska frågor som rör internationalisering. Arbetet prioriteras utifrån Handlingsplan för internationalisering 2014-2018 (förlängd av Styrelsen för utbildningen i december 2016).
Beredningsgruppens sammansättning:

 • ordförande och internationaliseringsansvarig är prodekan för utbildning, Gunnar Nilsson
 • lärarledamöter: Tanja Tomson, Sofia Wikström och Jonas Sundbäck
 • studentrepresentanter: MF, och Wonjung Ryu, OF
 • chefer för internationella kansliet (IK) och enheten för student och karriärservice (SoKs) samt handläggare från IK och SOKS

Handläggare är Emma Hägg

Styrelsen för utbildning avsätter årligen medel för internationalisering som administreras av internationella kansliet för kostnader som inte hänförs till ett specifikt utbildningsprogram, som t.ex. resebidrag till utresande utbytesstudenter, svenskkurser, studentkårernas mottagningsprogram, kostnader för internationaliseringsaktiviteter direkt under styrelsen m.m. Till detta kommer medel från externa utbytesprogram som Nordplus, Erasmus+, Linnaeus-Palme m.fl. Under 2014-2018 avsätts även medel för projektledning av mål 1 och 2 i handlingsplanen för internationalisering.

Styrelsen för utbildning: Referensgrupp för internationalisering av utbildning

Referensgruppen för internationalisering av utbildning träffas en gång per termin och leds av styrelsens internationaliseringsansvarig, prodekan för utbildning, Gunnar Nilsson.

Syftet med referensgruppen är att:

 • vara en mötesplats för de som arbetar med internationalisering på utbildningsprogramnivå
 • samordna internationaliseringsfrågor mellan KI:s utbildningsprogram
 • vara en referensgrupp för förslag till strategisk och administrativ utveckling för internationaliseringsfrågor under styrelsen för utbildning.

Handläggare är Emma Hägg. 

Som utbildningsstyrelsens internationaliseringsansvarig är Gunnar Nilsson, prodekan för utbildning, även representant i:

​Båda möten ovan leds av Anders Gustafsson, dekan för forskning.

Administrativt stöd

Internationella handläggare vid enheten för student- och karriärservice (SOKS) vid UFS bistår utbildningsprogrammen i enskilda administrativa studentärenden och hanterar ut- och inresande utbytesstudenter.

Internationella koordinatorer vid internationella kansliet, IK, vid SIR bistår utbildningsprogrammen i det strategiska internationaliseringsarbetet och genom avtalshantering utbytesavtal, regler och riktlinjer samt lärarutbyte. 

Länkar