Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är den process som med rimlig säkerhet ska se till att KI på bästa sätt utför givet uppdrag och uppgifter, presterar resultat och når sina mål. 
I detta ingår också att svara upp mot de generella kraven på verksamheten.

  • att den bedrivs effektivt och med kvalitet
  • att gällande lagar och regler efterlevs
  • en tillförlitlig och rättvisande redovisning av verksamhet och ekonomi
  • hushållning med befintliga medel och hållbar utveckling

En viktig del i intern styrning och kontroll är att identifiera, värdera och hantera risker. Med andra ord de omständigheter i form av förhållanden och händelser som utgör en risk att KI på bästa sätt inte kan utföra sitt uppdrag och sina uppgifter, nå sina mål eller leva upp till de generella kraven på verksamheten.

Regeringen ställer krav på att KI har en systematisk och strukturerad process för att hantera risker vilket omfattar momenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation. Därtill ställer regeringen krav på att konsistoriet årligen redovisas sin bedömning om i vad mån den interna styrningen och kontrollen vid KI är betryggande eller inte.

Ett gemensamt ansvar

Samtliga medarbetare har ett ansvar att bidra till en ändamålsenlig intern styrning och kontroll samtidigt som ledningen har det formella och övergripande ansvaret för verksamheten och att den interna styrningen och kontrollen fungerar på ett betryggande sätt. Hur ansvaret fördelas och hur arbetet ska genomföras framgår av de styrande dokument konsistoriet och rektor fastställt.

Konsistoriet har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll och har fastställt de regler och riktlinjer som gäller vid KI. Årligen beslutar de på förslag och underlag från rektor om KI:s övergripande riskanalys och redovisar sin bedömning, till regeringen, om i vad mån den interna styrningen och kontrollen är betryggande eller inte.

Rektor ser till att konsistoriets regler och riktlinjer följs och har fastställt anvisningar för intern styrning och kontroll samt KI:s verksamhetsplanering 2016-2018. Förutom förslag och underlag för konsistoriets övergripande riskanalys och bedömning av den interna styrningen och kontrollen, ansvarar rektor för att se till att ändamålsenliga kontrollåtgärder genomförs för de risker som enligt den övergripande riskanalysen är prioriterade att hantera.          

 Chefer och verksamhetsstyrelser ansvarar för en god intern styrning och kontroll i den verksamhet de ansvarar för. De ska årligen genomföra och fastställa riskanalyser för sin verksamhet samt vidta de kontrollåtgärder det finns behov av. Vart tredje år ska fördjupade riskanalyser genomföras, vilket gjordes inför 2016. Mellanliggande år ska det göras en uppföljning och revidering utifrån framtagen riskdokumentation. De fem högst värderade riskerna, kontrollåtgärder och ansvariga ska framgå av verksamhetsplanen för 2016-2018 och av aktivitetsplanen för respektive år. En sammantagen redovisning av resultatet av genomförda kontrollåtgärder för treårsperioden ska göras i den verksamhetsberättelse som senare lämnas för perioden 2016-2018.

Stöd 

Utöver styrande dokument finns ett antal mallar som syftar till att stödja genomförandet av de olika momenten i riskhanteringen på olika nivåer inom KI, se under "Dokument" längst ner på sidan.
Funktionen för strategisk planering och uppföljning kan därutöver tillhandahålla råd och stöd till institutioner och verksamhetsstyrelser i arbetsprocessen.   

Kontakt

Verksamhetscontroller

Niclas Renck

Telefon: 08-524 865 71
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: niclas.renck@ki.se