Intern rörlighet och ny placering av TA-personal

En rekryterande institution kan besluta att tillsätta en ledig teknisk eller administrativ (TA) tjänst tillsvidare eller på visstid genom att i första hand söka efter medarbetare som redan är anställda på KI.

I de fall man inte har en anställd i åtanke, kan en sökning göras via KI:s annonssida för lediga interna jobb genom Varbi rekryteringsverktyg.

En ny placering inom KI förutsätter en pågående anställning vid KI som har sökts i extern konkurrens. Placeringen kan endast göras inom ramen för KI-medarbetarens arbetsskyldighet enligt tidigare anställningsavtal.

Arbetsgivaransvar

Vid tidsbegränsad placering av en anställd med tillsvidareanställning vid en annan KI-institution övergår placeringen tillfälligt till den rekryterande institutionen, och återgår därefter till den ordinarie institutionen.

Vid tillsvidareplacering av en anställd med tidsbegränsad anställning, eller tillsvidareanställning vid en annan KI-institution, övergår placeringen och arbetsgivaransvaret permanent till den rekryterande institutionen.

Övergångstid från nuvarande placering

Om institutionerna inte är överens om vilket datum den nya placeringen ska påbörjas, gäller 2 månaders övergångstid från nuvarande placering.

Processbeskrivning

  • Ärendet diarieförs och därefter genomförs en urvalsprocess bland dem som anmäler sitt intresse för placeringen.
  • Anställningsvillkoren för placeringen fastställs av prefekt vid mottagande institution.
  • Prefekt eller annan chef enligt delegation hos avlämnande och mottagande institution träffar en överenskommelse om placeringen. Det är av största vikt att institutionerna är i samförstånd om vilka förutsättningar som gäller för medarbetarens placering, så att inga oklarheter uppstår i efterhand.
  • Rekryterande institution upprättar ett placeringsbeslut. En kopia av beslutet tilldelas berörd medarbetare och facklig organisation. Originalet skickas till personalavdelningens löneenhet som för in det i medarbetarens personalakt.
  • Om institutionen inte hittar en kandidat med rätt kompetens genom intern sökning, kan annonsering ske på externa publiceringskanaler efter att den interna rekryteringsprocessen har avslutats.
AdministrationRekrytering