Insamling och lagring av forskningsdata

This page in English

Forskningsdata ska hanteras och lagras enligt gällande lagar och riktlinjer. Forskningsdata ska beskrivas med metadata för att säkerställa spårbarhet och i vissa fall, återanvändbarhet.

Vad är forskningsdata?

Forskningsdata är all data som ligger till grund för de resultat och slutsatser som forskningen genererar, det kan till exempel vara experimentella rådata, enkät-/intervjudata, statistiska analyser, bearbetade och sammanställda data. Även data som ligger till grund för negativa eller misslyckade resultat är forskningsdata och ska dokumenteras enligt samma riktlinjer.

Vad är säker datahantering?

Säker datahantering kan delas upp i några övergripande punkter:

  • Det ska alltid gå att spåra datats ursprung samt hur data har hanterats och bearbetats
  • Det är viktigt att kunna hitta data och veta var data lagras
  • Lagring får enbart ske i tillåtna system och platser
  • Endast behöriga ska ha tillgång till data, detta gäller särskilt om data inkluderar personuppgifter
  • Backup av data ska alltid finnas
  • Data ska vanligen beskrivas med tillhörande metadata (det vill säga data om data)
  • Variabler i dataset måste beskrivas

Det finns information på KIs hemsida om datahanteringsplaner, samt att Svensk Nationell Dataservice (SND) utfärdar rekommendationer för datahantering och för upprättandet av datahanteringsplaner

Insamling av forskningsdata

När data samlas in för forskning är det viktigt att tänka på kvalitén och spårbarheten. Ny data ska helst samlas in via validerade och testade metoder, och insamlingsprocessen ska alltid beskrivas på ett sätt så att en extern person vid behov kan granska och/eller upprepa den.

Hänsyn ska också tas till säkerheten, speciellt om data samlas in via ett formulär eller en webbenkät. Om ett elektroniskt system används så måste det vara godkänt av KI för hantering av personuppgifter och/eller att det finns nödvändiga avtal på plats mellan KI och de som har systemet.

Var lagrar jag forskningsdata?

Säkrast lagras forskningsdata på en server på KI och/eller i ett av KI godkänt system för forskningsdata. Nedan listas några vanliga lösningar på KI, och vilken typ av data - och när - som kan lagras inom respektive lösning.

Forskningsdata får INTE lagras i några externa lösningar (som till exempel Dropbox). Det är inte heller godkänt att lagra data permanent på sin dators hårddisk eller på externa hårddiskar.