Information om att forska som postdoc/postdoktor

This page in English

Postdoktor – ett första karriärsteg efter doktorsexamen 

Som ett första karriärsteg efter doktorsexamen finns möjlighet att forska som postdoktor. 

Försörjning som postdoktor

Anställning

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning som ett första karriärsteg efter disputationen. Perioden som anställd postdoktor är totalt fyra år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl, det vill säga ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Tjänstledighet för annan anställning utgör dock inte särskilt skäl att förlänga en anställning som postdoktor.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Prefekt beslutar om i vilken omfattning en postdoktor ska ha hand om forskning och i förekommande fall undervisning. 

Läs mer om anställning som postdoktor.

KI-stipendier

Stipendier för postdoktoral meritering kan inrättas för utländska forskare som förlägger sin meritering i Sverige. Syftet med stipendier för postdoktoral meritering är att främja internationalisering samt bidra till forskningsmeritering efter doktorsexamen eller motsvarande.

Stipendier för bedrivande av postdoktoral meritering kan utdelas under högst två år, inom en fyraårsperiod, efter disputation eller motsvarande. För att vara behörig för ett postdoktoralt stipendium ska personen ha avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningen görs av prefekten och ska framgå av stipendiebeslutet.

Den tilltänkta stipendiaten ska erhålla tydlig information om vad det innebär att vara stipendiat vid KI. För att säkerställa detta ska stipendiaten, handledare och handläggare från institutionens HR-avdelning eller motsvarande, gå igenom villkor och regler enligt detta dokument samt övrig relevant information på KI:s intranät. Efter genomgång ska en försäkran undertecknas av samtliga.

För mer information om stipendier.

Diplom för genomförd postdoktor-period

För en genomförd postdoktor-period på KIoch erhållande av diplom ska de postdoktorala studierna ha inneburit minst 50% forskningstid, under minst ett år och max tre år, fristående från handledare under avhandlingsarbetet. Ansökan om diplom kan laddas ner på Career Services hemsida.

Länkar

Postdoktor