Information gällande ny anställning - biträdande lektor - som ersätter forskarassistentanställningen

Publicerat 2017-09-29 16:35. Uppdaterat 2018-03-21 14:50This page in English

Regeringen har beslutat att fr.o.m. den 1 oktober 2017, införa en ny läraranställning – biträdande lektor – i högskoleförordningen. Anställningen ersätter dagens anställning för meritering (på KI kallad forskarassistent) och får senast börja utlysas vid lärosätena den 1 april 2018. Beslutet utgår från det förslag som lämnades av Forskarkarriärutredningen i betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29).

KI avser att införa anställningen i en reviderad Anställningsordning från och med 1 april 2018 för att verksamheten ska få möjlighet att anpassa sig till det nya regelverket. Innan den nya Anställningsordningen börjar gälla kan biträdande lektorer inte anställas vid KI. KI ska även besluta vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning respektive befordran. Pågående anställningar som forskarassistent samt anställningar som utlysts med sista ansökningsdatum 31 mars 2018 eller tidigare berörs inte av de nya bestämmelserna, även om anställning sker senare.

Syftet med anställningen, som är en tidsbegränsad anställning på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen, är att en biträdande lektor under anställningstiden ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. En biträdande lektor ska efter ansökan kunna befordras till lektor. Vid en sådan befordran övergår den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning.

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt en examen högst fem år före ansökningstidens utgång, men även den som har avlagt examen tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl (sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter).

Kontaktpersoner

Jenny Wiklund
Peter Gustafsson

Länkar

KarriärRekrytering