Hirsch fellowship för kirurger, våren 2018

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed Hirsch fellowship, en möjlighet att söka finansiering för en längre resa för t.ex. inlärning av ny metod.

Ändamål

Stiftelsen har som huvudsakligt syfte att söka finansiering för en längre resa för t.ex. inlärning av ny metod. Finansieringen kan täcka resa samt boende i upp till 6 månader.

Behörighet

Behöriga att söka medel är doktorander antagna vid Karolinska Institutet och disputerade forskare som är anknutna till Karolinska Institutet.

Sökande ska också vara läkare, som vid KI avlagt läkarexamen eller motsvarande, och under minst två år varit anställd som underläkare vid någon av Karolinska Institutets undervisningskliniker inom de kirurgiska disciplinerna.

Särskilt företräde ges till disputerade forskare i tidigt skede av sin karriär.

Tilldelning kan i normalfallet endast ske upp till tre gånger. Den som tidigare beviljats medel ur Hirsch fellowship ska bifoga en kort rese-/progressrapport.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 50 000 och 200 000 kronor per person.

Reseperiod

Dagen för utresa måste ligga inom perioden 1 juli 2018 – 30 juni 2019.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 9 – 23 januari 2018. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i mars.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska följande bilagor bifogas:

  1. Projektplan
  2. Inbjudan
  3. Intyg från heminstitution om tjänste- samt lönesituation under resan
  4. Rese-/progressrapport om medel tidigare erhållits för samma projekt (1-2 sidor).

Återrapportering

Från och med 2018 kommer det att krävas en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se