Hantering av forskningsdata

This page in English

Det är viktigt att hantera forskningsdata på ett säkert sätt och enligt gällande riktlinjer och lagar, samt att även dokumentera data om data (metadata) och säkerställa spårbarhet.

Vad är forskningsdata?

Forskningsdata är all data som ligger till grund för de resultat och slutsatser som forskningen genererar, det kan till exempel vara experimentella rådata, enkät-/intervjudata, statistiska analyser, bearbetade och sammanställda data. Även data som ligger till grund för negativa eller misslyckade resultat är att betrakta som forskningsdata och ska dokumenteras enligt samma riktlinjer.

Vad är säker datahantering?

Säker datahantering kan delas upp i några övergripande punkter.

  • Det ska alltid gå att spåra datats ursprung samt hur data har hanterats och bearbetats
  • Det är viktigt att kunna hitta data och veta var data lagras - och lagring får enbart ske i tillåtna system och platser
  • Endast behöriga ska ha tillgång till data, detta gäller särskilt om data inkluderar personuppgifter
  • Backup av data ska alltid finnas
  • Data ska vanligen beskrivas med tillhörande metadata (det vill säga data om data)
  • Variabler i dataset måste beskrivas

Var lagrar jag forskningsdata?

Säkrast så lagras forskningsdata på en server på KI och/eller i ett av KI godkänt system för forskningsdata. Nedan listas några vanliga lösningar på KI, och vilken typ av data - och när - som kan lagras inom respektive lösning.

Forskningsdata får INTE lagras i några externa lösningar (som till exempel Dropbox). Det är inte heller godkänt att lagra data lokalt på sin dator eller på externa hårddiskar.