Handläggningsordning: avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Detta innebär att studenten underkänns på aktuellt moment. Examinator måste ha stöd i kursplanen för att kunna avbryta pågående VFU på detta sätt.

Patientsäkerhet definieras i  1 kap. 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659) som "skydd mot vårdskada" och en vårdskada definieras i 1 kap. 5 § som "lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården".

Exempel på sådana allvarliga brister kan vara då en student visar:

  • brister i kunskaper eller färdigheter så att patienter skadas eller riskerar att skadas i samband med undersökning/statustagning eller behandling
  • brister i omdöme så att patientsäkerheten äventyras på grund av att studenten agerar självsvåldigt eller vägrar följa hygien- eller säkerhetsföreskrifter trots tillsägelser
  • brister i förhållningssätt så att patienter eller anhöriga känt sig hotade eller kränkta.

Det är bara möjligt att underkänna studenten under pågående moment om studenten tydligt har demonstrerat att han eller hon inte besitter de kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt som krävs för att uppnå godkänt. Detta måste alltid bedömas i förhållande till kursens förkunskapskrav och mål.

Det kan handla om att studenten demonstrerar brister i kunskaper eller färdigheter som studenten redan ska ha uppnått under tidigare genomgångna kurser.

Orsaken till att den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätta ska dokumenteras. Därefter ska en handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt verksamhetsförlagd utbildning (gäller såväl förnyat tillfälle på aktuell kurs som VFU på efterföljande eller tidigare kurser). Handlingsplanen fastställs av programdirektorn efter samråd med examinator, studievägledare och student.