Hållbar utveckling inom utbildning i behov av utveckling

Publicerat 2017-10-16 13:07. Uppdaterat 2017-10-16 13:15This page in English

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har under 2017 genomfört en utvärdering av universitets och högskolors arbete med hållbar utveckling inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

KI bedöms ha en väl utvecklad process inom områdena "Styrning och organisation" samt "Utformning, genomförande och resultat". Inom området "Miljö, resurser och område" som bland annat berör huruvida lärosätet aktivt arbetar med att säkerställa den pedagogiska kompetensen hos personalen i frågor som berör hållbar utveckling bedöms KI vara i behov av utveckling. Det sammantagna omdömet blir därmed att lärosätets process är i behov av utveckling.

Endast en fjärdedel av de utvärderade lärosätena bedömdes ha en väl utvecklad process inom samtliga tre bedömningsområden.

Mer information om utvärderingen

Länkar

ForskarutbildningHållbar utveckling