”Grönt ljus” – godkännande av handledare inför start av doktorandprojekt

This page in English

Syfte

Syftet med "grönt ljus" är att säkerställa att alla doktorander har de möjligheter och resurser som krävs för att kunna genomföra en forskarutbildning av hög kvalitet. ”Grönt ljus” är ett verktyg för att på ett tidigt stadium kunna avstyra doktorandprojekt om det saknas förutsättningar för en bra forskarutbildning.

Innebörd

Att ha fått "grönt ljus" innebär att institutionen har gett sitt godkännande till en blivande huvudhandledare att påbörja rekrytering av en doktorand.

Observera att detta gäller alla, även då doktorander rekryteras på annat sätt än genom annonsering. t.ex. gör sin forskarutbildning inom en anställning på SLL eller har ett externt stipendium.

"Grönt ljus" ersätter inte antagningsseminariet eller fråntar antagningsnämnden sitt ansvar. Antagningsnämnden gör en helhetsbedömning av samtliga aspekter (doktorand, det vetenskapliga projektet, tidsplan, hela handledarkonstellationen etc.), medan "grönt ljus" går in i ett mycket tidigare skede och med fokus på huvudhandledaren.

Det "gröna ljuset" är i normalfallet kopplat till ett specifikt doktorandprojekt och ska inte ses som ett allmänt godkännande av handledarskap. En ansökan krävs för varje tänkt ny doktorand.

Ansökan och bedömning

Ansökan om "grönt ljus" lämnas in av den blivande huvudhandledaren så tidigt som möjligt i den process som så småningom leder fram till antagning av en ny doktorand.

Kontakta studierektor för forskarutbildning, forskarutbildningsadministratör eller HR-administratör på aktuell institution för mer information.

Bedömningen görs av huvudhandledarens lämplighet som handledare; tidigare track-record och tid att handleda en doktorand, samt av de finansiella resurserna.

Beslut

Ett "grönt ljus"- beslut fattas av prefekt tillsammans med minst två andra person på institutionen (vanligtvis studierektor för forskarutbildning och administrativ chef).

Beslutet måste bifogas ansökan om antagning till forskarutbildning för att doktoranden ska kunna bli antagen (obligatoriskt från 1 januari 2018).

Avslagsbeslut

Ett avslagsbeslut måste alltid motiveras.

Exempel på sådant som skulle kunna leda till avslag:

  • Det saknas ekonomiska förutsättningar.
  • Har redan ett stort antal doktorander och bedöms varken ha tid och/eller plats för flera.
  • Inblandad i (ett flertal) konflikter med tidigare doktorander (eller med andra på arbetsplatsen).
  • Olämpliga etiska bedömningar vid ett flertal tillfällen.
  • Bristande tillgänglighet och bristande stöd i lärandeprocessen för tidigare doktorander.

Den som får avslag har rätt att ansöka igen om det som anförts som skäl till avslag har förändrats. Vid byte av institution ska eventuella avslagsbeslut delges den nya institutionen. Dock måste den nya institutionen göra en egen bedömning. 

Länkar

AntagningForskarutbildningRekrytering