Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forsknings  och resebidrag ur Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning, företrädesvis inom flygmedicin.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att stödja medicinsk forskning företrädesvis inom flygmedicin och närliggande ämnesområden. Det kan exempelvis röra sig om kroppens reaktion på syrebrist, ändringar av atmosfärtrycket eller förändringar av tyngdkraftens riktning och storlek. Detta utesluter inte frågeställningar som saknar direkt koppling till flygmedicin, men som har betydelse för detta område.

Medel kan sökas för såväl forskning som för studieresor.

Behörighet

Behöriga att söka medel är doktorander antagna vid Karolinska Institutet och disputerade forskare som är anknutna till Karolinska Institutet. 

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 50 000 och 200 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 3 – 17 april 2018. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i juni.

Bilagor

Den som söker om resebidrag ska bifoga en eller flera av följande bilagor:

  1. Abstract
  2. Bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits
  3. Personlig inbjudan till kongress eller från värdinstitution
  4. För doktorander ska handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll bifogas. För den som passerat halvtidskontrollen ska intyget styrka även detta, alternativt ska intyg ur Ladok bifogas.

Återrapportering

Från och med 2018 kommer det att krävas en återrapportering av beviljade medel. För denna utlysning kommer vi att vilja ha in en kort vetenskaplig rapport på ca ½ A4-sida samt en kort ekonomisk redovisning, också på ca ½ A4-sida, som beskriver hur ni använt de erhållna medlen. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker i Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se