FyFa - I nödsituationer

This page in English

Nedan följer information om hur man bör agera i nödsitutioner.

Vid kris och katastrof

Ring SOS Alarm: 112
KI Larm: 08-524 80 100
KI väktare: 08-524 864 29 eller 070--371 44 00 (dygnet runt)
Följ KI:s checklista vid arbetsplatsolycka (länk till Medarbetarportalen)

Vid brand

Försök släcka elden om det inte innebär någon säkerhetsrisk
Utrym byggnaden
Ring 112

Vid tillbud och arbetsskador

Kontakta omedelbart din närmaste chef
Kontakta ditt lokala skyddsombud på FyFa
Laboratorieansvarig

Katrin Ingermo

Telefon: 08-524 822 62
Enhet: Krook Anna grupp - Integrativ fysiologi
E-post: Katrin.Ingermo@ki.se

Laboratorieansvarig

Tony Jimenez-Beristain

Enhet: Canlon Barbara grupp - Experimentell audiologi
E-post: tony.jimenez-beristain@ki.se
Följ KI:s rutin för tillbud och arbetsskador (länk till Karolinska Institutets Medarbetarportal)

Större spill och utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier

Ring 112
Följ KI:s rutin för större spill och utsläpp (länk Karolinska Institutets Medarbetarportal)

Mindra allvarliga händelser

Materiella eller personella skador som endast påverkar driften inom den egna institutionen och som inte ingår i begreppet allvarlig händelse, hanteras av FyFa:d egen krisledningsgrupp bestående av Håkan Westerblad (prefekt), Eva Gipperth (administrativ chef) samt Sofia Schilken (personalchef).

Mindre personella skador kan ofta hanteras inom ramen för det sociala nätverket, till exempel med kamratstöd och arbetsledarinsatser. Om ytterligare stöd behövs kan Företagshälsovården, Studenthälsan eller HR_avdelningen bistå med krishantering.

Kontakt:

Intendent

Åsa Johansson tjl. (leave of absence)

Telefon: 08-524 879 43
Enhet: Administration
E-post: asa.c.johansson@ki.se

Hjärtstartare på FyFa

De senaste åren har det kommit användarvänliga hjärtstartare för icke sjukvårdsutbildade personer.

Hjärtstartaren ger talande instruktioner till dig, på svenska, som hjälp för att utföra hjärt-lungräddning. Hjärtstartaren analyserar patientens hjärtrytm och rekommenderar om elstöt ska ges eller ej. Hjärtstartaren är intelligent och det går inte att ge elstöt till någon som inte behöver det.FyFa AED (defibrillator)

Alla kan använda hjärtstartaren!

På FYFA finns numera två hjärtstartare (defibrillatorer).

Den ena sitter precis utanför stora biblioteket på farmakologen (röda väskan ovanför brandsläckaren på bilden).

Den andra sitter utanför lunchrummet, vid kopieringsapparaten på fysiologen (röda väskan till vänster om dörren in till lunchrummet).FyFa AED (defibrillator) Physiology building

 

I väskan finns en tydlig instruktionsbok. Maskinen "pratar" också och ger instruktioner. Det finns inga krav idag på utbildning för att använda hjärtstartaren.

När du påbörjat hjärt-lungräddning, larma 112 samt skicka ut en person som möter upp ambulansen.

Länkar