Friskvårdsbidrag

This page in English

Karolinska Institutet vill främja hälsa hos sina medarbetare genom att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i syfte att öka välbefinnande, frisknärvaro, förebygga arbetsrelaterade belastningsskador samt öka förutsättningarna för hälsa i ett livslångt perspektiv. Anställda vid Karolinska Institutet erbjuds därför ett friskvårdsbidrag på 1500 kr/år samt en timmes friskvård per vecka på arbetstid. 

Med anledning av Skatteverkets nya regler för personalvårdsförmåner fr o m 19 januari 2018 ser Friskvården just nu över sina regler för friskvårdsbidrag. Till dess att beslut fattats i ärendet kommer de tidigare reglerna att gälla (se nedan). Det är viktigt att poängtera att det är upp till arbetsgivaren att besluta om denna förmån och vad som ska ingå.

Vem kan få friskvårdsbidrag?

Anställda vid KI som tjänstgör minst 20% kan få friskvårdsbidrag, även visstidsanställda. Anknutna, stipendiater, arvodister eller den som är tjänstledig eller har ålderspension kan inte få friskvårdsbidrag.

Ersättningen utgår med 1500 kr för en anställning som löper under ett kalenderår. En anställning som löper under en del av ett kalenderår genererar ett friskvårdsbidrag i proportion till anställningstiden i antal månader. En period på exempelvis 3 månader genererar tre tolftedelar av 1500 kr, dvs 375 kr. Korrigeringar i efterskott på redan utbetalda belopp kommer inte att göras.

Vad kan man få friskvårdsbidrag för?

Man kan få friskvårdsbidrag för träningskort (årskort, klippkort, enkelbiljetter) som omfattar aktiviteter i betydelsen fysisk träning av enklare slag, t ex gymnastik, arerobics, styrketräning, klättring, racket- och bollsporter, simning, dans, kampsport. Även body-mind träning som yoga, qi gong och tai chi räknas hit. Du kan inte få bidrag för sporter som kräver dyrare redskap eller utrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning.

Hur får jag ut mitt bidrag?

Registrera ditt utlägg i PA-webben som ”förebyggande hälsoarbete” (se lathund nedan), skriv ut blanketten och häfta fast originalkvitto/kontodrag och kvittens. 
Sänd in blanketten till utsedd handläggare på institutionen senast den sista november innevarande år.
På originalkvittot ska namn, pris, giltighetsperiod och typ av aktivitet framgå.
Vid engångbiljetter/klippkort får den anställde be ledaren/företaget om ett skrivet kvitto som styrker ovan nämnda uppgifter. Samla gärna engångsbiljetter till ett och samma kvitto.
Om du har betalat via autogiro skall en kopia av kontoutdraget samt en kvittens från friskvårdsföretaget bifogas. Även här ska samtliga ovan nämnda punkter framgå.

Frågor och svar

Kan man få friskvårdsbidrag för massage?
Nej, behandlingar i form av passiva terapier ersätts inte, då KI valt att subventionera motion i betydelsen fysisk träning. KI har valt att subventionera motionsinriktad friskvård mot bakgrund av WHOs riktlinjer och FYSS i syfte att minska stillasittande och öka fysisk aktivitet. Vi förstår att många anser att massage borde subventioneras men vi har valt att dra gränsen vid aktiva former. Vi ser träning och rörelse som grunden för att främja hälsa, men också för att förebygga och behandla problem i nacke, axlar och rygg. Vi tror även att man får mest "regelbundenhet" för pengarna med ett träningskort.

Går det att använda bidraget till kurser, t ex en danskurs?
Absolut, så länge kursen inbegriper fysisk aktivitet.

Kan arbetsgivaren betala startavgifter t ex i olika motionslopp?
Med hänvistning till de tidigare reglerna har vi valt att inte subventionera startavgifter.

Kan man använda friskvårdsbidraget till att köpa löparskor?
Nej, eftersom den förmånen anses vara skattepliktig.

På det kort jag köpte vid simhallen står det bad - får jag ersättning för det?
Ja. Ersättningen gäller simkort även om det står bad på kvittot.

Kan jag köpa enkelbiljetter för olika slags aktiviteter och få ut mitt friskvårdsbidrag?
Ja, vi rekommenderar dock att samla de olika utläggen på ett kvitto.

Kan man gå på Friskvårdens träningspass och samtidigt använda friskvårdsbidraget?
Ja. Vi uppmuntrar till alla former av daglig fysisk aktivitet.

Jag har missat att lämna in min ansökan om bidrag. Hur gör jag?
Kontakta din institution och den person som är utsedd att handlägga ärendet.