Från vision till strategi

This page in English

Arbetet har påbörjats med att skapa en ny strategisk plan för KI, Strategi 2030. Det långsiktiga perspektivet gör det möjligt för oss att ta oss an utmaningar och tänka nytt.

Processen påbörjades under våren 2018 med att ta fram ett förslag till vision och långsiktiga mål. Konsistoriet har givit rektor Ole Petter Ottersen i uppdrag att leda arbetet. Till arbetet med att formulera vision och långsiktiga mål har rektor tagit stöd av en arbetsgrupp. Flera interna och externa grupper och personer involverades i processen, med syfte att säkerställa att alla delar av vårt universitet bidrar med viktiga inspel och fler perspektiv tillvaratas.

Vid sammanträdet den 11 juni behandlade konsistoriet förslag till vision och övergripande mål 2030 (Dnr: 1-928/2017) och beslutade att det läggs till grund för KI:s fortsatta arbete med den strategiska planen och KI:s värdegrund. Arbetet med att identifiera och formulera de konkreta strategierna påbörjades i augusti.

Viktiga utgångspunkter

Uppföljning av nuvarande strategi, Strategi 2018 pågår och resultatet kommer att tas om hand i det fortsatta arbetet. Resultaten från medarbetarundersökning och ledningens institutionsbesök under 2017 utgör också viktiga underlag. Som universitet har KI ett globalt ansvar och tar i strategiarbetet avstamp i FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling med mål bl.a. för utbildning och hälsa för alla.

Vägen framåt

Processkarta/tidslinje

En tydlig process för formulering av KI:s vision och mål och att alla steg förankras i organisationen är ambitionen när arbetet med vår nya strategi fortsätter. Arbetet leds av rektor Ole Petter Ottersen med administrativt stöd och processledning från universitetsförvaltningen.

  • Administrativt stöd
    Strategiarbetet ges administrativt stöd från universitetsförvaltningen.

Maria Lönn, samordnare

Albin Gaunt, bitr. samordnare

Länkar

Organisation