Från vision till strategi

This page in English

Under våren börjar arbetet med att skapa en ny strategisk plan för KI, Strategi 2030. Det långsiktiga perspektivet gör det möjligt för oss att ta oss an utmaningar och tänka nytt.

Processen påbörjas under våren med att ta fram ett förslag till vision och långsiktiga mål. Konsistoriet har givit Rektor Ole Petter Ottersen i uppdrag att leda arbetet. Till vårens arbete med att formulera vision och långsiktiga mål tar rektor stöd av en arbetsgrupp. Dessutom kommer flera interna och externa grupper och personer att involveras i processen.  Syftet är att säkerställa att alla delar av vårt universitet bidrar med viktiga inspel och att samtliga perspektiv tillvaratas.

Förslag till vision ska presenteras till sommaren och arbetet med att identifiera och formulera de konkreta strategierna påbörjas i augusti. Detta arbete kommer att genomsyras av en genomgående bred förankring och många arbetsgrupper på olika nivåer i organisationen kommer att engageras i arbetet. Som medarbetare utgör du en viktig länk till att skapa en vision som blir genomgående och väl grundad i alla delar av verksamheten. Genom att delta i någon av de öppna workshops och möten som arrangeras under april är du delaktig i att definiera KI:s roll i samhället, nu och i framtiden.

Viktiga utgångspunkter

Uppföljning av nuvarande strategi, Strategi 2018 pågår och resultatet kommer att tas om hand i det fortsatta arbetet. Höstens medarbetarundersökning och ledningens institutionsbesök utgör också viktiga underlag. Som universitet har KI ett globalt ansvar och tar i strategiarbetet avstamp i FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling med mål bl.a. för utbildning och hälsa för alla.

Vägen framåt

Processkarta/tidslinje

En tydlig process för formulering av KI:s vision och mål och att alla steg förankras i organisationen är ambitionen när arbetet med vår nya strategi fortsätter. Arbetet leds av rektor Ole Petter Ottersen med administrativt stöd och processledning från universitetsförvaltningen.

Processledare för Strategi 2030

 

Varumärkesstrateg

Maria Deckeman

Telefon: 08-524 866 19
Enhet: Ledningskommunikation och press
E-post: Maria.Deckeman@ki.se

 

Verksamhetscontroller

Niclas Renck

Telefon: 08-524 865 71
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: niclas.renck@ki.se

Länkar

Organisation