Framskjuten driftsättning av ISP-systemet

Publicerat 2018-03-05 11:46. Uppdaterat 2018-03-06 10:35This page in English

Driftsättningen av ISP-systemet, ett digitalt verktyg för individuella studieplaner för doktorander, kommer att bli framskjuten. Orsaken är att leveransen av systemet från Lunds datacentral är försenad och att projektet vill säkerställa att systemet fungerar tillfredsställande med avseende på processer och flöde innan det tas i bruk vid institutionerna. Tidsplan för driftsättning meddelas så fort det finns en prognos. 

Vem ska använda ISP-systemet?

Det är framförallt doktorander, handledare, studierektorer för forskarutbildningen och forskarutbildningsadministratörer som kommer att använda sig av systemet. 

Behörighet

När ISP-systemet tas i bruk kontaktar handledare och doktorander (blivande och antagna)  forskarutbildningsadministratören vid sin institution för att få behörighet till systemet.

Observera att för blivande doktorander gäller följande behörighetskrav för ISP-systemet:

  • Godkänd bedömning av grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå
  • Huvudhandledaren har godkänt grönt ljus för doktorandprojektet
  • Huvudhandledaren har godkänd webbutbildning för forskarhandledare

Information

Mer information om ISP-systemet finns att läsa på systemets hemsida.

Forskarutbildning