Försörjning av doktorander

This page in English

Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning. Ansvaret för att vid antagning bedöma att doktorandens försörjning kan säkras under tid som ägnas åt utbildning på forskarnivå åligger prefekten vid berörd institution.

Olika typer av försörjning

De flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Många doktorander kombinerar forskarutbildningen med någon typ av tjänstgöring och förordnande hos annan huvudman, t.ex. inom sjukvården eller industri. Ca 35 % av doktoranderna på KI har en aktiv SLL-anknytning.

Vid KI finns också doktorander som försörjs genom externt stipendium (utbetalas direkt till doktoranden från finansiären) som i vissa fall kombineras med ett tilläggsstipendium från KI.

Anställning på KI

Forskarstuderande som är anställda på KI (har doktorandanställning eller bedriver forskarutbildningen med bibehållen lön från annan anställning på KI, t.ex. anställning som universitetsadjunkt) omfattas av samma sociala förmåner som övriga anställda vid universitetet.

Lönenivåerna för anställda doktorander regleras i lokalt kollektivavtal.

Mer information rörande doktorander med anställning på KI

Externa stipendier

Externa stipendier innebär att KI inte är utbetalare utan att doktoranden har med sig finansiering i form av stipendier från sitt hemland, hemuniversitet eller dylikt.

Externa stipendier kan vara en förutsättning för ett internationellt samarbete med länder utanför EU men det är viktigt att alla doktorander vid KI har en rimlig försörjningsnivå, oberoende av finansieringstyp. För att säkerställa att doktorander med stipendier har en liknande ersättning som övriga doktorander på KI har rektor fastställt lägsta inkomstnivåer för doktorander.

Mer information rörande doktorander med externa stipendier

Mer information

Högskoleverkets doktorandhandbok

Regler för utbildning på forskarnivå

Högskoleförordningen 7 kap 36 §

Högskolan får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Högskolan får dock anta en sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Förordning (2010:1064).

Frågor

Doktorander som har frågor om försörjning och försäkring under forskarutbildning kan vända sig till administratören för forskarutbildning eller personalansvariga på sin institution. Administrativ personal på institutionerna kan även vända sig till HR-konsulterna på centrala HR-avdelningen.

DoktorandFinansieringForskarutbildning