Försöksdjursallergi

This page in English

Allergier mot försöksdjur är ett vanligt arbetsmiljöproblem. Majoriteten av Karolinska Institutets försöksdjur utgörs av råttor och möss. KI har antagit centrala regler för att minska uppkomst av och besvär vid försöksdjursallergier.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetstagaren skall använda skyddsutrustning och följa de regler som finns för att uppnå en god arbetsmiljö. En riskbedömning skall alltid göras innan försök påbörjas.

  • Arbetet skall planeras och bedrivas så att personalen inte utsätts för onödig kontakt med allergener.
  • Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om de risker som arbetet kan medföra.
  • De skriftliga hanterings-och skyddsinstruktioner som behövs för arbetet skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen.
  • Arbetsgivaren skall erbjuda arbetstagare läkarundersökning innan arbetet påbörjas.
  • Prefekten eller den som har fått uppdraget delegerat, ansvarar för att regler följs.
  • KI har avtal med företagshälsovården Previa att genomföra hälsokontroller.

Lagstadgad hälsoundersökning vid arbete med försöksdjur

Anställda som ska arbeta yrkesmässigt med försöksdjur eller som har fått allergi- eller överkänslighetsbesvär i samband med sådant arbete skall erbjudas hälsoundersökning enl AFS 1990:11. Medarbetaren får träffa både läkare och företagssköterska. Samtal/kartläggning förs kring allergier (främst astma, rhinit, atopi). 

Information ges om möjligheten till återbesök om besvär skulle komma senare. Spirometri och blodprovstagning, total IgE och sk gnagarpanel genomförs.

Samordnare

Ingela Djupedal

Telefon: 08-524 872 30
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: Ingela.Djupedal@ki.se

Länkar

Allergi