Forskningsanknuten utbildning

Definition av forskningsanknuten utbildning

En analys av begreppet forskningsanknytning gjordes i UKF-utredningen (Möjligheternas KI: Utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning). Analysen hade sin utgångspunkt i högskolelagen och med forskningsprocessen som metafor för lärandet. Med analysen som underlag har US tagit fram en definition av forskningsanknuten utbildning. Definitionen ska användas som vägledande princip för KIs utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. US ska nu ta fram ett underlag för ”bästa kompetensen” när det gäller fördelningen av utbildningsuppdragen samt följa upp programmens forskningsanknytning utifrån denna definition.

Utbildningens forskningsanknytningsmedel

Utbildningens forskningsanknytningsmedel består av tre delar:

Forskningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

För att göra dessa uppdrag attraktiva och möjliggöra en akademisk meritering trots omfattande ledningsuppdrag föreslås att dessa uppdrag kompletteras med en möjlighet att erhålla en forskningsresurs - forskningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildning. De uppdrag som avses är initialt GUA och PD men även andra uppdrag kan komma i fråga för denna satsning.

HÅP-fördelade forskningsanknytningsmedel

Fördelas efter HÅParna per institution och ska användas till undervisande lärares forskningstid. En översyn av hur dessa medel fördelas och används behövs. 

Medel för future faculty

Lektorat med särskild inriktning mot undervisning och med tidsbegränsad delfinansiering från Styrelsen för forskning. En uppföljning av satsningen ska göras inför beslut om fortsatt satsning.

US och FS har beslutat att ett styrelseövergripande projekt ska ta fram ett förslag till modell för hur dessa medel ska användas, fördelas, följas upp och återrapporteras. Det är viktigt att dessa medel används på ett effektivt och strategiskt sätt för att säkerställa att alla utbildningsprogram ska uppnå en mycket hög kvalitet och stark forskningsanknytning.

Dokument

Utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning

Definiton av forskningsanknuten utbildning

Kontakt

Samordnare

Lena Atterwall

Telefon: 08-524 839 77
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Lena.Atterwall@ki.se