Forskning kopplad till Program 4D

This page in English

Samarbetet mellan forskningen och vården har ökat inom 4D:s projektgrupper. Arbetet bygger bland annat på att förbättrad vårdstruktur ger bättre forskningsstruktur och vice versa. Forskningen får tillgång till prover och data som förädlas och kan användas i olika studier.

Några exempel på forskningsprojekt

Ett exempel är utvecklingen av bröstcentrum och tillsättandet av forskningskoordinatorer som ska utveckla en i vården integrerad infrastruktur för forskning.

Ett annat exempel på en sådan korsbefruktning är arbetet inom 4D Hjärtsvikt. Utan de förändringar som 4D Hjärtsvikt genomfört i vården, bland annat de strukturerade journalerna, hade inte delar av forskningen kunnat genomföras.
Huvudspåret i den forskningen är att kunna skilja två olika typer av hjärtsvikt från varandra; det förstorade dilaterade hjärtat och det lilla stela fibrotiska hjärtat. Sjukdomsmekanismerna är med stor sannolikhet olika, och därmed kräver respektive diagnos sin behandling. Idag finns mycket bra behandling för den första diagnosen, men för det lilla stela hjärtat finns ingen bra evidensbaserad behandling. 

Internationella samarbeten

Mycket av forskningen knuten till 4D sker inom ramen för olika internationella samarbeten. Forskning med nära koppling till 4D har erhållit Horizon 2020 medel, exempelvis för SMART2D1, ett vårdnära forskningsprojekt inom Diabetes typ 2.
Inför ansökningar till Horizon 2020, i april 2015, har ett samarbete med Köpenhamnsregionen och Utrecht inletts. Det är framförallt diagnoserna bröstcancer, diabetes och hjärtsvikt som är involverade.

Gemensamma, internationella hälsoutfallsmått

Program 4D samarbetar med The International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), som arbetar med att standardisera och rapportera utfallet av vården (hälsoutfallsmått) för olika diagnoser. ICHOM grundades av Harvard Business School, Boston Consulting Group och Karolinska Institutet för att kunna besvara dessa frågor på ett jämförbart sätt i olika sjukvårdssystem i världen. Successivt kommer ICHOM att arbeta fram gemensamma internationella hälsoutfallsmått för de fyra diagnoserna. 

Samverkan