FAQ utlysning core-faciliteter

This page in English

Nu pågår en utlysning för central finansiering av core-faciliteter inom KI/SLL. Ansökningsperiod är 1 februari – 3 april 2018. Här kan du få svar på vanliga frågor om hur du ansöker (avser KI).

1. Riktar sig utlysningen endast till redan existerande core-faciliteter?
Svar: Utlysningen är öppen både för befintliga och nya faciliteter. Välj ny ansökan när du loggar in i portalen om det gäller det sistnämnda. Nya corefaciliteter ska som regel ha en bas i redan existerande verksamhet.

2. Riktar sig utlysningen till separata databaser?
Svar: Nej separata databaser stödjer vi inte.

3. Var skriver jag ansökt belopp?
Svar: Skriv det i rad 5 ”Core-facilitetsstöd 2017 – äskat core-facilitetsstöd 2019-2021”.

4. Ska jag när jag fyller i Corefacilitets stödet för 2017 inkludera hyreskompensation samt INDI ?

Svar: I budget mallen, i utfallkolumnen för 2017 uppger ni enbart corefacilitets stödet dvs bidraget från FS för KIs del. Om ni vet hyreskompensationen från FS så inkluderar ni den i stödet.  INDI exkluderar ni.

5. Ska jag inkludera lkp i lönekostnaden

Svar: Ja

6. Lokaler är en betydande kostnad för många corefacilitet men man kan inte söka stöd för den på KI?

Svar: Vid förra utlysningstillfället efterfrågades inte uppgifter om lokalkostnader i budget mallen för KIs del. Till detta utlysningstillfälle tar vi med uppgifter om hyreskostnad i budgetmallen för att synliggöra utgiften.

Dock exkluderas kostnaden för lokaler från summeringen. Detta med anledning av KIs modell för hyreskompensation. För de verksamheter som beviljats corefacilitets stöd, och bedriver sin verksamhet i hyresberättigade lokaler, betalar FS ut ett %-påslag på bidraget. Bidraget har således inte någon korrelation till institutionens verkliga hyreskostnader. Det är viktigt att betona att även externa intäkter ska bidra till att täcka faciliteternas hyreskostnader.  

7. Varför finns det en rad för hyror?

Svar: För KI:s del gäller att ni anger uppskattad hyreskostnad i budget mallen.  Men hyran exkluderas från det totala äskade beloppet/summa kostnader.  Detta beror på att hyreskompensationen beräknas enligt KI-praxis. Se även svar ovan

8. Hur ska jag hantera kostnaden för instrument?
Svar: I budgetmallen ska ni ange uppskattade årliga avskrivningskostnader. Instrumenten skrivs av enligt gängse avskrivningsregler. För åren efter aktuell utlysningsperiod ansvarar institutionen för kvarstående avskrivningskostnader i de fall core-faciliteten inte får fortsatt stöd. Prefekten godkänner och ansvarar för inköp.

Observera: För mycket dyr utrustning där avskrivningen förväntas vara fem år eller längre, är det viktigt att ni i ansökan förtydligar att faciliteten behöver ett mer långsiktigt finansieringsbeslut. Tänk på att i texten redogöra för vilka instrument avskrivningskostnaden avser.

9. Kan/ska jag ansöka om medel från både KI och SLL?
Svar: Nej sök bara från den part som passar er bäst utifrån er verksamhet.

10. Räknas de externa respektive interna användaravgifterna in i summa intäkter?
Svar: Ja, fyll i totalen för alla externa intäkter på rad 6. I rad 7 så specificerar du hur mycket av de externa intäkterna som är användaravgifter. Samma princip som för interna intäkter. Det vill säga totalen fylls i på rad 8 och du specificerar hur mycket av dessa som avser interna användaravgifter på rad 9.

11. Vilka intäkter ska fyllas i rutan externa intäkter?
Svar: För facilitet vid KI gäller alla övriga intäkter som inte kommer från KI eller från Core-facilitetsstödet.

12. Vilka externa intäkter klassas inte som externa användaravgifter?
Svar: Det skulle kunna vara VR anslag, KAW medel eller SciLifeLab medel exempelvis.

13. Var kan jag kommentera utfallet för templat C.
Svar: Kommentera utfallet vid behov under avsnittet ”Management och kunder”.

14. Var kan jag kommentera utfallet för templat B dvs budgeten

Svar: Kommentera utfallet vid behov under avsnittet ”Sammanfattning av corefaciliteten”

15. Måste jag söka det belopp som motsvarar summa intäkter-kostnader?
Svar: Nej. I vissa fall kan det vara rimligt att äskat belopp kan vara lägre. Det skulle till exempel kunna vara så att faciliteten sökt medel från en annan källa men inte fått besked om finansiering.

För ytterligare frågor

Kontaktpersoner KI:
Mats Andersson
Ingrid Wallenstein
Lena Lewin

Kontaktpersoner SLL:
Kristin Blidberg
Henrik Enocsson

Länkar