Exempel på incidenter

This page in English

Har du sett eller varit med om en avvikande situation eller uppmärksammat en risk in arbetet? Ju mer vi får veta ju bättre åtgärder kan vi genomföra och på så sätt göra Karolinska Institutet till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats.

Du kan anonymt rapportera och beskriva händelser eller nära-på händelser, det kan handla om ekonomiska oegentligheter, mobbing eller trakasserier, forskningsfusk eller annat som man vill ge universitetsledningen kunskap om. Vårt utvecklingsarbete förutsätter att vi får kännedom om sådana avvikelser och vi vill därför uppmuntra er som noterar händelser som inte ska förekomma att rapportera detta. I första hand med angivande av namn, men om detta inte är möjligt anonymt.

Arbetsmiljö

Här ska du rapportera alla händelser som berör din fysiska och psykosociala arbetsmiljö och påverkar eller riskerar att påverka människors hälsa under kategorierna:

Arbetsrelaterad sjukdom — Är du sjukskriven, eller måste söka vård relaterat till ditt arbete/dina studier?

Till exempel:

 • Allergi p.g.a. exponering av farliga ämnen på arbetsplatsen.
 • Smärta i nacke/axlar/rygg p.g.a. ensidig eller tung belastning.
 • För hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling.

Arbetsolycka eller färdolycksfall — Har någon skadats på arbetet/studierna eller på väg till och från sitt arbete?

Till exempel:

 • Halkade och bröt armen.
 • Skada på grund av spill av frätande kemikalie.
 • Stick- eller skärskada.

Tillbud — Har du varit med om eller observerat något i arbetet/studierna som skulle kunna leda till personskada eller sjukdom?

Till exempel:

 • Ventilerade arbetsplatser (dragskåp) vars larmfunktion inte fungerar har använts under en längre tid – detta kan ha lett till att personal exponerats för farliga ämnen.
 • Hantering av djurburar och spån som har innehåller farliga ämnen har ej märkts upp vilket leder till att personalen som tömmer/diskar burarna exponeras för farliga ämnen.
 • Kontroll av nödutrustning (ögondusch, brandsläckare, m m ) har ej genomförts.
 • Avfallshantering – farligt avfall är felmärkt, felpacketerat eller felplacerat.
 • Otillåten transport av omärkta vetenskapliga prover på pendelbussen.
 • Medarbetare/studenter följer inte hanteringsinstruktioner/säkerhetsrutiner.
 • Riskbedömningar saknas för laborativt arbete.
 • Medarbetare/studenter använder inte personlig skyddsutrustning
 • Instrument/verktyg används på ett sätt som innebär risk för personskada.

Allvarliga olyckor och tillbud
OBS! Allvarliga olyckor och tillbud som hade kunnat resultera i dödsfall SKA anmälas av arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket inom 24 h och till Försäkringskassan.
Tips: Anmälan till Arbetsmiljöverket kan sparas och bifogas till KI anmälan.

Säkerhet & miljö

Här ska du rapportera alla händelser som påverkar eller riskerar att påverka miljön runtomkring oss.

Personal — För dig som är anställd eller anknuten på KI och har ett KI-login.

Student — För dig som studerar på KI och har ett KI-login.

Vid alla typer av incidenter på KI skall en anmälan göras. Systemet har 12 olika händelsetyper som kan väljas i webformuläret.

 • Brand- och utrymningssäkerhet
 • t.ex. vid utrymningsövning upptäcktes en att en nödutgång var blockerad flera personer stannade kvar i lokaler vid brandutrymningsövning
 • Informationssäkerhet
 • t.ex. jag har tappat bort en USB-sticka med viktig och känslig persondata som jag behöver i min forskning
 • Personsäkerhet
 • t.ex. Jag blev hotad av en besökande på campus
 • Aktivism
 • t.ex. aktivister blockerar ingången till en KI-byggnadnågon delar ut flygblad vid ingången tilla aula medica om ett specifikt forskningsexperiment 
 • Organisation
 • Inbrott, inbrottsförsök
 • Stöld, stöldförsök
 • Driftstörning 
 • Fastighetsskada
 • t.ex. klotter, skadegörelse
 • Falsklarm
 • Miljöskada, -händelse
 • t.ex. utsläpp av farliga kemikalier,
 • Bristande kunskap om KI:s avfallsregler gör att kemikalier hälls ut i avloppet,
 • Läckage/risk för läckage av kemikalier/farliga ämnen till avlopp/miljö.
 • Övrigt

Om anmälan gäller en incident som berör fler än en kategori använd den kategori det berör mest.

Exempel på åtgärder

Incidenter och händelser som har rapporterats in har redan lett till förbättringar för dig som arbetar eller studerar på KI.

Övning med nål i apelsin i kursen Basic Laboratory Safety

Den stora mängd rapporterade stick- och skärskador har lett till att KI tillsammans med Studenthälsan och företagshälsan skapat en gemensam rutin, så att alla som drabbas får samma omhändertagande och behandling. Dessutom har ett praktiskt lärotillfälle utvecklats i kursen Basic Laboratory Safety som är obligatorisk för alla doktorander. 

Länkar