Examinator för forskarutbildningskurs

This page in English

Riktlinjer för kursexaminator

Enligt Högskoleförordningen ska högskolan utse en examinator för att sätta betyg efter genomförd kurs.

Vid KI gäller följande för examinator:

  • Beslutsrätten att utse examinator för forskarutbildningskurs delegeras till prefekt vid kursansvarig institution. Beslutsrätten får vidaredelegeras.
  • Examinator för forskarutbildningskurs ska vara disputerad
  • Examinator för forskarutbildningskurs ska vara anställd vid KI (se nedan om anknuten person)
  • Skriftligt beslut om examinator ska finnas
  • Kursansvarig, om annan än examinator, bör vara disputerad

Examinator som är anknuten

En anknuten person får inte utöva myndighetsutövning för KI:s räkning. I det fall en anknuten ska utföra uppdrag som examinator på kurs  ska denne anställas som adjungerad lärare/adjunkt under tidperioden för kursen, d.v.s. samma tidsperiod som examinatorn är utsedd för.

Läs vidare på sidan Anknuten och stipendiat (via länken Examination - anknuten).

Examinators roll i Ladok

I nya Ladok, som infördes hösten 2017, är examinatorer nya användare. Läs mer på sidan Ny användare i Ladok - lärare och examinator.

Se även Nya Ladok och påverkan på forskarutbildningskurser

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Erika Franzén

Telefon: 08-524 888 78
E-post: Erika.Franzen@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

Telefon: 070-786 93 86
E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: ingeborg.van.der.ploeg@ki.se

DoktorandForskarutbildningKurs