Examinator för forskarutbildningskurs

This page in English

Riktlinjer för kursexaminator

Enligt Högskoleförordningen ska högskolan utse en examinator för att sätta betyg efter genomförd kurs.

Vid KI har det tidigare inte varit strikt reglerat vem som kan vara examinator för en forskarutbildningskurs eller hur denna examinator ska utses. Styrelsen för forskarutbildning har (2017-06-12) beslutat följande:

  • Beslutsrätten att utse examinator för forskarutbildningskurs delegeras till prefekt vid kursansvarig institution. Beslutsrätten får vidaredelegeras.
  • Följande gäller från och med 1 januari 2018:
    - Examinator för forskarutbildningskurs ska vara disputerad
    - Skriftligt beslut om examinator ska finnas
    - Kursansvarig, om annan än examinator, bör vara disputerad

Examinator som är anknuten

En anknuten person får inte utöva myndighetsutövning för KI:s räkning. I det fall en anknuten ska utföra uppdrag som examinator på kurs  ska denne anställas som adjungerad lärare/adjunkt under tidperioden för kursen, d.v.s. samma tidsperiod som examinatorn är utsedd för.

Läs vidare på sidan Anknuten och stipendiat (via länken Examination - anknuten).

Examinators roll i Ladok

I nya Ladok, som införs hösten 2017, är examinatorer nya användare. Se Vad innebär nya Ladok på KI?

Se även Nya Ladok och påverkan på forskarutbildningskurser

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

DoktorandForskarutbildningKurs