Examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

This page in English

På denna sida finns information om reglerna som styr betygsärendet, dvs när examinator sätter betyg utifrån den eller de former för bedömning av studenternas prestationer som anges i kursplanen. 

Regler för examination

För att du som examinator ska kunna fullgöra dina uppgifter på ett rättssäkert sätt behöver du känna till reglerna i högskoleförordningen, förvaltningsrättsliga regler  m.m. Du behöver också kunna KI:s riktlinjer vid examination och de kompletterande reglerna och anvisningarna för examination. Ytterligare ett bra dokument är Universitetskanslerämbetes vägledning, Rättssäker examination, där det finns tolkningar och förtydliganden av hur reglerna ska tillämpas. 

Urkund

Urkund är ett system för att upptäcka plagiat. Enligt beslut i styrelsen för utbildning ska Urkund användas för examensarbeten, examinerande inlämningsuppgifter och hemtentamen. 
Mer information om Urkund.

Examinator

Examinator är den lärare som beslutar om betyg på genomgången kurs (HF 6 kap. 18§) dvs fattar beslut om studenten är godkänd på kursen eller inte. Beslut om betyg är myndighetsutövning gentemot enskild person och ett beslut som varken kan överprövas eller överklagas. Principen ska därför vara att den som utses till examinator ska vara anställd lärare vid KI. Examinator kan vara densamma som kursledare/kursansvarig lärare eller annan lämplig lärare.

Examinator är ansvarig för att examinationen får en lämplig utformning i enlighet med kursplanen och att rättningen/bedömningen blir konsekvent. Varje kurs ska endast ha en examinator. Kurser med examensarbeten utgör dock ett undantag. Inom dessa kurser kan en examinator utses för varje enskilt examensarbete.

På en kurs kan det förutom examinator även finnas examinerande lärare som till exempel kan ansvara för arbetet med att formulera eller rätta examinationsuppgifter eller muntligt/skriftligt examinera studenter på moment eller hel kurs. Den examinerande läraren är skyldig att efter examinationen lämna underlag för betygssättning till examinator som bestämmer betyget.

Utseende av examinator

Styrelsen för utbildning  har delegerat till prefekt att utse examinator. Examinator ska utses för en bestämd tid, t.ex. ett läsår. Vidaredelegation kan ske till grundutbildningsansvarig på institutionen. 

För en kurs utses endast en examinator. Kurser med examensarbeten utgör dock ett undantag. Inom dessa kurser kan en examinator utses för varje examensarbete. 

Byte av examinator: Student som har underkänts två gånger har rätt att byta examinator. Då ska ett nytt beslut om utseende av examinator för denna student fattas.

Examinatorn ska vara lärare.
Den som är anställd som lärare vid ett annat svenskt lärosäte kan utses till examinator vid KI, men måste ha en anställning på detta andra lärosäte. För att andra personer ska kunna vara examinatorer vid KI måste de vara anställda. En person, som är anknuten, men som får uppdrag som examinator på kurs ska anställas som adjungerad lärare/adjunkt under tidperioden för kursen, d.v.s. samma tidsperiod examinatorn är utsedd för. Det räcker inte med att vara anknuten till KI utan det måste vara en anställning. För olika anställningsformer för lärare ta kontakt med insititutionens administrativa chef/personalansvarig. 

Beslut av examinator

Examinatorn fattar många beslut, bl.a.: 

  • Betyg: Enligt högskoleförordningens 6 kap § 18 är det examinator som beslutar om betyg för en student.
  • Beslut om tillgodoräknande: Styrelsen för utbildning har delegerat till examinator att besluta om tillgodoräknande mot kursplanens mål, dvs. tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs. Examinator kan överlåta åt en/flera andra lärare att bereda tillgodoräknanden av del av kurs.
  • Beslut enligt kursplan: T.ex. avbrytande av verksamhetsförlagd utbildning. 

Relaterat

För dig som är kursansvarig

Fusk och disciplinärenden

Tillgodoräknande

Studenträtt (sidor som vänder sig till studenterna)

Kontakt & Dokument

Samordnare

Christian Edling

Telefon: 08-524 866 76
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: christian.edling@ki.se

PedagogikStudieadministration