Examensenkäten 2018: majoriteten av KI:s studenter nöjda med sin utbildning

Publicerat 2018-11-30 08:47. Uppdaterat 2018-11-30 16:35

Som en del av KI:s sammanhållna kvalitetssystem skickas en examensenkät till samtliga studenter på utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå i samband med att de avslutar sin utbildning. Läsårsvis sammanställs resultaten i en rapport på en KI-övergripande nivå.

Den stora majoriteten av de studenter som svarat på enkäten rapporterade att de sammantaget var nöjda med sin studietid på KI och instämde i att de skulle rekommendera KI som lärosäte till blivande studenter. Studenterna upplevde att utbildningen hade en tydlig röd tråd från lärandemål till examination och att ämnesinnehållet breddades och fördjupandes över tid. Utbildningens innehåll uppfattades vara förankrat i och utgå ifrån aktuell forskning. Deltagarna upplevde att det fanns en variation av undervisningsmetoder och att utbildningen stimulerade ett aktivt lärande. Kriterierna för bedömning av examinationer uppfattades framgå tydligt på förhand.

Vissa delar av utbildningen upplevdes som svagare. Färre studenter instämde i att de fått information om sina möjligheter att påverka programmets kurser eller uppmuntran att delta i utvecklingen av kurserna i programmet. Enkätsvaren indikerade också att en lägre andel studenter instämde i att de kände sig förberedda på att arbeta med globala hälsofrågor och att bidra till hållbar utveckling. Resultaten visade också att studenterna till en mindre grad kände sig förberedda att beakta HBTQ- och funktionsvariationsperspektiv i sitt kommande arbete/yrke.

Resultaten kommer att vara till nytta i den systematiska kvalitetsutvecklingen av KI:s utbildningar.

Rapporten