Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning

This page in English

Erik och Edith Fernströms stiftelse utlyser härmed forskningsbidrag för medicinsk forskning.

Ändamål

Utlysningen avser forskningsstipendier att användas för forskning vid utländska forskningsinstitut av främsta klass. I huvudsak främjas forskare vars forskningsuppgifter inte kan genomföras vid motsvarande svenska institutioner, men som kan väntas medföra resultat av värde för fortsatt medicinsk forskning i Sverige.

Stipendiet kan exempelvis användas för att finansiera kortare vistelse (1-6 månader) vid ett utländskt forskningsinstitut eller laboratorium, för att lära sig ny teknik och/eller för att etablera samarbete. Bidrag utgår för resa och kostnader utöver egen lön under perioden. Medel utgår ej för ordinarie lön eller för forskningsprogrammets driftskostnader.

Behörighet

Behöriga att söka är forskare och doktorander vid Karolinska Institutet. Viss prioritet ges för utbyte med KIs samarbetsuniversitet och -institut.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 50 000 och 150 000 kronor per person.

Ansökan

Om den resande är doktorand ska ett rekommendationsbrev från handledaren bifogas inkl dennes CV och publikationslista.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 8 – 22 januari 2019. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse och meddelas samtliga sökande via e-post i slutet av maj.

Bilagor

  1. Inbjudan från värdinstitutionen
  2. Om den resande är doktorand, ska rekommendationsbrev från handledaren bifogas inkl handledarens CV och publikationslista
  3. Information om hur resan är tänkt att finansieras, inkl. uppgifter om lönefinansiering under vistelsen
  4. Lista på tio representativa publikationer från värdinstitutionen.
  5. Den sökande som tidigare erhållit medel ur stiftelsen ska bifoga en progressrapport för att ny ansökan ska beaktas.

Återrapportering 

Från och med 2018 krävs en återrapportering av beviljade medel. För denna utlysning kommer vi att vilja ha in en kort vetenskaplig rapport på ca ½ A4-sida samt en kort ekonomisk redovisning, också på ca ½ A4-sida, som beskriver hur ni använt de erhållna medlen. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker i Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se