Enkät ska ge stöd i planeringen av forskningsinfrastruktur

Publicerat 2017-05-22 17:18. Uppdaterat 2017-05-22 17:24This page in English

Forskningsinfrastruktur är ett viktigt strategiskt område för Karolinska Institutet. För att underlätta planering och utveckling genomförs nu en inventering av befintlig och potentiell infrastruktur, genom att skicka ut en enkät till forskargruppsledare och föreståndare för core-faciliteter.

Vicedekan för infrastruktur, Stefan Eriksson, har fått i uppgift att inventera befintlig forskningsinfrastruktur och ta fram ett förslag till långsiktig samordning av infrastrukturfrågor. Inventeringen syftar både till att skapa en resurskatalog och ge en kunskapsbas för det fortsatta arbetet att ta fram en strategi för infrastrukturfrågorna. Strategin kommer att innefatta kriterier för att bedöma vilka infrastrukturer som bäst administreras och finansieras på institutionell nivå, universitetsnivå, nationell- eller internationell nivå.

Med forskningsinfrastruktur menas en resurs (utrustning, anläggning, installation, dator, databas), lokalt administrerad eller del av en nationell eller internationell resurs, som uppfyller vissa kriterier vad gäller investeringskostnader och drift, användningsbredd, tillgänglighet och typ av verksamhet.

Som ett riktmärke i den aktuella enkätundersökningen kan en resurs betraktas som forskningsinfrastruktur om anskaffningsvärdet är minst 1 miljon kronor. Möjligheten att utnyttja resursen bör inte vara begränsad till en forskargrupp utan den bör vara tillgänglig även för andra och ha en tydligt avgränsad egen organisation.

En resurs som idag inte kan klassificeras som forskningsinfrastruktur kan eventuellt uppfylla kriterierna om vissa justeringar i verksamheten görs. I det aktuella frågeformuläret används därför inte en strikt definition av infrastruktur, utan vissa frågor ställs för att identifiera andra resurser som i framtiden kan komma att hanteras som forskningsinfrastruktur.

Deadline för att svara på frågorna är 12 juni 2017.

Till enkätundersökningen

För frågor, kontakta:
Lena Lewin, vetenskaplig koordinator
Mats Andersson, vetenskaplig koordinator
Ingrid Wallenstein, ekonomisk koordinator